Language of document : ECLI:EU:F:2008:141

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

12 päivänä marraskuuta 2008

Asia F-88/07

Juan Luís Domínguez González

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Tekninen avustaja – Toimivallan puuttumista koskeva väite – Oikeudenkäyntiväite – Virkamiestuomioistuimen toimivallan puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Domínguez González vaatii, että komissio velvoitetaan maksamaan hänelle 20 310,68 euroa korvauksena vahingoista, joita hänelle on aiheutunut hänen työsopimuksensa purkamisesta palvelukseenoton yhteydessä tehdyn lääkärintarkastuksen jälkeen.

Ratkaisu: Virkamiestuomioistuin ei ole toimivaltainen tutkimaan kannetta. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kanneoikeus – Henkilöt, jotka vaativat pääsyä virkamiehen tai muun kuin paikallisen toimihenkilön asemaan

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Henkilöstösäännöt – Muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot – Soveltamisala

(EY 238 ja EY 282 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 1, 2, 3 ja 5 artikla)

1.      Eivät ainoastaan ne, jotka ovat virkamiehiä tai muita kuin paikallisia toimihenkilöitä, voi nostaa kannetta yhteisön tuomioistuimissa riitauttaakseen heille vastaisen päätöksen, vaan myös ne, jotka vaativat pääsyä tällaiseen asemaan, koska kyseisillä tuomioistuimilla on ainakin toimivalta tutkia aluksi, onko niillä toimivaltaa ratkaista riita-asian tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja perusteltavuus.

(ks. 64 ja 65 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 65/74, Porrini ym., 11.3.1975 (Kok. 1975, s. 319, 13 kohta); asia 116/78, Bellintani ym. v. komissio, 5.4.1979 (Kok. 1979, s. 1585, 6 kohta) ja asia 123/84, Klein v. komissio, 20.6.1985 (Kok. 1985, s. 1907, 10 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑74/98, Mammarella v. komissio, 19.7.1999 (Kok. H. 1999, s. I‑A‑151 ja II‑797, 16 kohta)

2.      Henkilöstösäännöt ja muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot eivät muodosta tyhjentävää säännöstöä, jossa kiellettäisiin henkilöiden palvelukseen ottaminen muissa kuin niissä määritellyissä puitteissa. EY 282 ja EY 238 artiklassa tunnustettu yhteisön mahdollisuus solmia jonkin jäsenvaltion lainsäädännön alaisia sopimussuhteita päinvastoin ulottuu työsopimusten tekemiseen ja palvelujen tarjoamiseen. Näin ollen tietyn henkilön palvelukseen ottamista sopimuksella, jossa viitataan nimenomaisesti kansalliseen lainsäädäntöön, voidaan pitää lainvastaisena vain, mikäli vastaajana oleva toimielin ei ole määritellyt asianosaisen palvelussuhteen ehtoja yksikön tarpeiden mukaisesti vaan välttyäkseen soveltamasta henkilöstösääntöjä tai muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jolloin kyseessä on menettelyn väärinkäyttö.

Sen varmistamiseksi, että toimielin ei ole syyllistynyt menettelyn väärinkäyttöön, ei kuitenkaan ole riittävää vain todeta, että tällä on oikeutettu syy katsoa, että muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädetyt eri sopimusluokat, jotka kuuluvat yhteisön tuomioistuinten toimivaltaan, eivät sovellu niiden työntekijöiden tilanteeseen, joille se haluaa uskoa tiettyjä tehtäviä, vaan on myös tarkistettava, vastaavatko heille tarjotut työolot oikeusvaltioissa vallitsevia sosiaalisia vähimmäisvaatimuksia.

(ks. 70 ja 87 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Mammarella v. komissio, 39 ja 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen