Language of document : ECLI:EU:F:2008:135

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

4. november 2008

Kohtuasi F‑87/07

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Komisjoni meditsiinitalituse väidetavalt õigusvastane käitumine – Vastuvõetamatus – Mõistliku tähtaja järgimata jätmine kahju hüvitamise nõude esitamisel

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub põhinõudena hüvitada kahju, mis talle komisjoni meditsiinitalituse õigusvastaste toimingutega tema poolt 2001. aasta suve jooksul esitatud arstitõendite töötlemisel väidetavalt tekitati.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Tähtaeg – Institutsioonile esitatud hüvitisetaotlus – Mõistliku tähtaja järgimine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 46; personalieeskirjad, artikkel 90)

2.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Ese – Otsustamine – Ilmselge vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Ametnikel või teenistujatel tuleb esitada institutsioonile nõue ühendusele omistatava kahju hüvitamiseks mõistliku tähtaja jooksul alates sellest hetkest, kui nad saavad teada olukorrast, mille kohta kaebus esitatakse. Tähtaja mõistlikkuse hindamisel tuleb silmas pidada iga juhtumi konkreetseid asjaolusid, eelkõige asja olulisust huvitatud isiku jaoks, selle keerukust ja poolte käitumist.

Selles osas tuleb samuti võtta võrdluseks arvesse Euroopa Kohtu põhikirja artikliga 46 ette nähtud lepinguvälise kahju hüvitamise hagi viieaastast aegumistähtaega. Samas ei saa seda viieaastast tähtaega vaadelda range ja puutumatu tähtajana, mille piires esitatud nõuded on kõik vastuvõetavad, olenemata sellest, kui palju on hagejal kulunud aega administratsioonile taotluse esitamiseks ja missugused on juhtumi asjaolud.

(vt punktid 27–30)

Viited:

Euroopa Kohus: 22. oktoober 1975, kohtuasi 9/75: Meyer-Burckhardt vs. komisjon (EKL 1975, lk 1171, punktid 7, 10 ja 11).

Esimese Astme Kohus: 5. oktoober 2004, kohtuasi T‑144/02: Eagle jt vs. komisjon (EKL 2004, lk II‑3381, punktid 65, 66 ja 71).

Avaliku Teenistuse Kohus: 1. veebruar 2007, kohtuasi F‑125/05: Tsarnavas vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punktid 71, 76 ja 77).

2.      Ametniku esitatud kahju hüvitamise nõude raames on ilmselgelt vastuvõetamatud nõuded, mille eesmärk on tegelikult see, et ühenduste kohus tunnustaks kahju hüvitamise nõuete põhjenduseks esitatud teatud argumentide põhjendatust, kuna kohtu ülesanne ei ole õiguslike seisukohtade esitamine. See on nii, kui esitatakse nõuded, mille eesmärk on see, et ühenduste kohus tuvastaks asjaomaste aktide, faktiliste asjaolude ja tegevuse olemasolu ning samuti nende õigusvastasuse.

(vt punkt 36)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. juuli 1989, kohtuasi 108/88: Jaenicke Cendoya vs. komisjon (EKL 1989, lk 2711, punktid 8 ja 9).