Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 mei 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-4/12)1

(Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax – Handtekening van advocaat die verschilt van handtekening op originele, per post verzonden verzoekschrift – Termijnoverschrijding – Kennelijke niet-ontvankelijkheid – Non-existentie)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers verzoek om hem na het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 november 2008, F-41/06, waarbij het besluit van die instelling om hem wegens invaliditeit te pensioneren nietig is verklaard, alle toegangscodes te geven voor de websites die voor elke ambtenaar van de Commissie toegankelijk zijn

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 65 van 3.3.2112, blz. 28.