Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. júna 2013 – Bogusz/Frontex

(vec F-5/12)1

(Dočasní zamestnanci – Zamestnanci Frontex – Zmena podmienok priebehu skúšobnej doby stanovených v článku 14 PZOZ – Prepustenie na konci skúšobnej doby – Stanovenie cieľov – Dôvod predložený prvýkrát na pojednávaní)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Poľsko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaný: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v zastúpení: S. Vuorensola a H. Caniard, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Duron a D. Waelbroeck, advokáti)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh zrušiť rozhodnutie Frontexu, ktorým bola žalobcovi uložená disciplinárna sankcia a rozhodnutie o jeho prepustení

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť štvrtinu trov konania pána Bogusza.

Pán Bogusz znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 133, 5.5.2012, s. 29.