Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Zasądzenie od Komisji naprawienia szkody jaką skarżący miał ponieść w związku z przewlekłością postępowania w przedmiocie stwierdzenia, że choroba, na którą cierpi ma charakter poważny.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu przez Komisję wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. przedłożonego przez skarżącego organowi powołującemu;

stwierdzenie nieważności pisma HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616 z dnia 24 stycznia 2011 r. doręczonego skarżącemu do rąk własnych w dniu 3 marca 2011 r. a jego zaufanej osobie nie wcześniej niż w dniu 25 lutego 2011 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności aktu, bez względu na to jaką przybrał formę, o oddaleniu przez Komisję zażalenia z dnia 20 maja 2011 r. na decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. oraz stwierdzenie nieważności tej ostatniej decyzji odmownej a także uwzględnienie wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. i zażalenia z dnia 20 maja 2011 r. przedłożonego przez skarżącego organowi powołującemu;

w razie potrzeby, stwierdzenie, że postępowanie w przedmiocie wniosku z dnia 25 listopada 2002 r., przedłożonego przez skarżącego Komisji toczy się przez ponad 5 lat;

w razie potrzeby, stwierdzenie, iż już w chwili przedstawienia wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. wspomniane postępowanie trwało dłużej niż można by rozsądnie oczekiwać i dlatego był ono przewlekłe i nieprawidłowe;

w efekcie, zasądzenie od Komisji naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę, niesłusznie poniesione przez skarżącego aż do przedstawienia wniosku z dnia 23 listopada 2010 r., w związku z nieracjonalnie długim czasem trwania wspomnianego postępowania poprzez zapłatę na rzecz skarżącego kwoty 10000 EUR lub innej kwoty, którą Sąd uzna za słuszną;

zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego, za okres od dnia następującego po dniu doręczenia Komisji wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. do dnia rzeczywistego dokonania zapłaty kwoty 10000 EUR, odsetek od tej kwoty z coroczną kapitalizacją w wysokości 10% rocznie lub takiej jaką Sąd uzna za słuszną;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.