Language of document : ECLI:EU:F:2013:75

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 12 juni 2013

Mål F‑5/12

Slawomir Bogusz

mot

Europeiska byrån för förvaltningen av samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex)

”Personalmål – Tillfälligt anställda – Frontex personal – Ändring av villkoren för provanställningens förlopp i artikel 14 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Uppsägning efter provanställningsperioden – Fastställandet av mål – Åberopande av grund för första gången vid förhandlingen”

Saken:      Talan väckt enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euroatomfördraget enligt artikel 106a i detta, genom vilken Slawomir Bogusz har yrkat ogiltigförklaring dels av beslutet av den 15 april 2011 att återkalla hans åtkomsträttigheter som handläggare till Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränsers (Frontex) nätverk, samt hans fysiska tillgång till datorservrar och vissa teknikrum i Frontex:s avdelning för informations- och kommunikationsteknik, dels av beslutet av den 24 maj 2011 att säga upp hans kontrakt efter provanställningsperioden.

Avgörande:      Talan ogillas. Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av Slawomir Bogusz rättegångskostnader. Slawomir Bogusz ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Provanställning – Saken – Villkor för förloppet – Ändring av villkoren under provanställningen – Utvärderarens skyldighet att beakta ändringen – Inte när ändringen är kopplad till den anställdes beteende

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 14)

2.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Provanställning – Beslut om uppsägning vid utgången av provanställningsperioden – Motivering – Krav (Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 14)

3.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Provanställning – Provanställningsrapport – Upprättande av provanställningsrapporten före provanställningsperiodens utgång – Tillåtet

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 14.2)

4.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Provanställning – Fastställande av mål att uppfylla – Ändring av förteckningen över målen vid utarbetandet av provanställningsrapporten – Otillåtet

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 14.3)

1.      Även om en provanställning är avsedd att fastställa huruvida en anställds kontrakt ska förlängas med beaktande av vederbörandes prestationer, är det ändå nödvändigt att den provanställde ges möjlighet att under den perioden visa prov på sina förtjänster, vilket i praktiken betyder att den provanställde tjänstemannen eller den provanställde ska åtnjuta lämpliga materiella förhållanden för att kunna utföra de uppgifter som vederbörande har anförtrotts.

När administration beslutar att ändra villkoren för en provanställnings förlopp på grund av omständigheter som inte är kopplade till den berörda tjänstemannen eller anställde, ska det beaktas av utvärderaren vid fastställandet av i vilken omfattning tjänstemannen eller den anställde har uppnått sina mål, och därefter för att utvärdera vederbörandes prestation. När ändringen däremot beror på den berörda personens beteende kan den personen inte använda sig av ändringen för att göra gällande att vederbörande inte gavs möjlighet att utföra de uppgifter som denne anförtrotts, och således för att rättfärdiga att de mål som fastställts för vederbörande inte uppfyllts. En tjänsteman eller en anställd kan nämligen inte använda sina egna handlingar som argument för att undgå sina yrkesmässiga åtaganden.

(se punkterna 56 och 57)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 5 mars 1997, Rozand‑Lambiotte mot kommissionen, T‑96/95, punkt 95

Personaldomstolen: 3 mars 2009, Patsarika mot Cedefop, F‑63/07, punkt 39, och där angiven rättspraxis

2.      När ett beslut att säga upp en tillfälligt anställds kontrakt efter provanställningsperioden grundas på flera skäl, är det tillräckligt att några av skälen är giltiga och att det är klarlagt att administrationen på grundval av endast de skälen hade kommit fram till samma slutsats för att beslutet ska vara lagenligt.

Detta gäller i än högre grad då ett beslut att säga upp ett kontrakt vid utgången av provanställningen till sin natur skiljer sig från uppsägningen av en anställd efter provanställningsperiodens utgång. Medan det i sistnämnda fall nämligen krävs en noggrann prövning av skälen till att ett etablerat anställningsförhållande ska upphöra, innefattar prövningen i det första fallet endast en helhetsbedömning av huruvida det under provanställningsperioden har framkommit positiva omständigheter som sammantaget visar att det ligger i tjänstens intresse att den anställde behåller sin anställning.

(se punkt 75)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 9 juli 2009, Notarnicola mot revisionsrätten, F‑85/08, punkt 70 och följande punkter; 28 mars 2012, BD mot kommissionen, F‑36/11, punkt 83

3.      Administrationen ska inte avvakta tills utgången av provanställningsperioden med att bedöma huruvida de mål som fastställts för den perioden uppfyllts. Det föreskrivs nämligen i artikel 14.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda att även om den myndighet som har befogenhet att sluta anställningsavtal kan säga upp en anställd på grund av uppenbar olämplighet på grundval av vederbörandes provanställningsrapport, ska den uppsägningen äga rum före provanställningsperiodens utgång, vilket således förutsätter att rapporten upprättas före provanställningsperiodens utgång. Den omständigheten att provanställningsrapporten upprättas före provanställningsperiodens utgång utgör inte hinder för att den berörde anställdes förmåga att uppfylla sina mål vid utgången av provanställningsperioden utvärderas till fullo.

(se punkterna 78 och 79)

4.      En utvärderare kan i princip inte ändra förteckningen över de mål som tilldelats en provanställd tjänsteman eller en provanställd vid utarbetandet av provanställningsrapporten, eftersom detta skulle leda till att vederbörande klandras för att inte ha uppfyllt mål som vederbörande inte kände till vid påbörjandet av provanställningen. När en tjänsteman eller anställd faktiskt tilldelas andra mål än de som inledningsvis fastställdes när provanställningen påbörjades, kan utvärderaren frångå de målen och bedöma andra mål i provanställningsrapporten, men i det fallet åligger det administrationen att fastställa att de nya målen har tilldelats den berörda personen under provanställningen. Om den berörda personen tilldelas nya mål under provanställningen, ska det framgå av provanställningsrapporten för att utvärderaren bland annat ska uppmärksamma att den provanställde haft mindre tid än väntat att uppfylla dem och för att utvärderaren ska ta det i beaktande.

(se punkterna 80–82)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 14 september 2010, Rossi Ferreras mot kommissionen, F‑85/09, punkt 58