Language of document : ECLI:EU:F:2014:245

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 13. novembra 2014

Vec F‑2/12

Emil Christov

proti

Európskej komisii

A

Európskej agentúre pre lieky (EMA)

„Verejná služba – Výberové konanie a vymenovanie výkonného riaditeľa regulačnej agentúry – Európska agentúra pre lieky (EMA) – Výberové konanie v dvoch fázach – Predbežný výber v rámci Komisie – Vymenovanie správnou radou EMA – Povinnosť správnej rady EMA vybrať výkonného riaditeľa z uchádzačov vybratých Komisiou – Žaloba o neplatnosť – Zloženie komisie pre predbežný výber – Kumulácia funkcií člena komisie pre predbežný výber a člena správnej rady EMA – Uchádzači, ktorí sú členovia správnej rady EMA, uvedení na zozname uchádzačov vybratých Komisiou – Vymenovanie uchádzača, ktorý je členom správnej rady EMA – Povinnosť nestrannosti – Porušenie – Zrušenie – Žaloba o náhradu škody – Nemajetková ujma, ktorú možno oddeliť od protiprávnosti odôvodňujúcej zrušenie – Dôkaz – Neexistencia“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou E. Christov navrhuje jednak zrušenie viacerých rozhodnutí, ktoré prijala Európska komisia v rámci výberového konania na miesto výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky (EMA) a rozhodnutia správnej rady EMA zo 6. októbra 2011 o vymenovaní tohto výkonného riaditeľa, a jednak náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú mal utrpieť v dôsledku prijatia týchto rozhodnutí

Rozhodnutie:      Rozhodnutie Európskej komisie z 20. apríla 2011, ktorým Komisia navrhuje správnej rade Európskej agentúry pre lieky zoznam štyroch uchádzačov, ktorých odporučila komisia pre predbežný výber a potvrdil poradný výbor pre menovania, sa zrušuje. Rozhodnutie správnej rady Európskej agentúry pre lieky zo 6. októbra 2011 o vymenovaní výkonného riaditeľa sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska komisia a Európska agentúra pre lieky znášajú svoje vlastné trovy konania a každá je povinná nahradiť polovicu všetkých trov konania, ktoré vynaložil E. Christov.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Konanie na obsadenie miesta riaditeľa agentúry Únie – Komisia pre predbežný výber – Analógia s výberovou komisiou

(Usmernenia Komisie k výberu a vymenovávaniu riaditeľov regulačných agentúr, výkonných agentúr a spoločných podnikov, bod 7)

2.      Úradníci – Prijímanie – Konanie na obsadenie miesta riaditeľa – Komisia pre predbežný výber – Zásada nestrannosti – Zloženie – Kumulácia funkcie člena komisie s funkciou člena menovacieho orgánu – Neprípustnosť

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 726/2004, články 64 až 67; Usmernenia Komisie k výberu a vymenovávaniu riaditeľov regulačných agentúr, výkonných agentúr a spoločných podnikov)

3.      Úradníci – Prijímanie – Konanie na obsadenie miesta riaditeľa agentúry Únie – Komisia pre predbežný výber – Zásada nestrannosti – Súdne preskúmanie

4.      Žaloby úradníkov – Rozsudok o zrušení – Účinky – Zrušenie zoznamu predbežne vybraných uchádzačov v konaní na obsadenie miesta riaditeľa agentúry Únie – Zrušenie rozhodnutia o vymenovaní

1.      V oblasti výberového konania široká miera voľnej úvahy, ktorú má výberová komisia výberového konania pri stanovení podmienok a podrobného obsahu ústnych skúšok, ktoré musia vykonať uchádzači, musí byť vyvážená prísnym dodržiavaním pravidiel upravujúcich organizáciu týchto skúšok.

Okrem toho výberová komisia výberového konania je povinná zaistiť, že jej posúdenie všetkých skúšaných uchádzačov pri ústnych skúškach sa vykoná za podmienok rovnosti a objektívnosti.

Tieto pravidlá možno uplatniť na komisiu pre predbežný výber, ktorá je súčasťou konania na obsadenie miesta riaditeľa agentúry Únie, keďže cieľom komisie pre predbežný výber je podobne ako v prípade výberovej komisie výberového konania vybrať najlepších uchádzačov z tých, ktorí sa prihlásili, pričom disponuje významnou mierou voľnej úvahy pri organizácii predbežných testov.

(pozri body 81 – 83)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudky Girardot/Komisia, T‑92/01, EU:T:2002:220, bod 24; Christensen/Komisia, T‑336/02, EU:T:2005:115, bod 38, a Pantoulis/Komisia, T‑290/03, EU:T:2005:316, bod 90

Súd pre verejnú službu: rozsudok CG/EIB, F‑115/11, EU:F:2014:187, bod 60

2.      V rámci konania na obsadenie miesta riaditeľa agentúry Únie prislúcha Komisii na základe zásad riadnej správy vecí verejných a rovnosti zaobchádzania zaistiť riadnu organizáciu prvej fázy výberového konania, ktorá prebieha pred komisiou pre predbežný výber. To vyžaduje, aby všetci členovia komisie pre predbežný výber vymenovaní Komisiou boli v potrebnej miere nezávislí, aby ich objektivita nemohla byť spochybnená.

Pokiaľ ide o otázku, či osoba, ktorá je členom komisie pre predbežný výber, teda orgánu, ktorý podáva návrh, a zároveň členom správnej rady dotknutej agentúry, teda orgánu, ktorý prijíma rozhodnutie, rešpektuje svoju povinnosť nestrannosti vzhľadom na veľmi odlišné právomoci komisie pre predbežný výber a správnej rady, treba poznamenať, že komisia pre predbežný výber má rozhodujúci vplyv na konečný zoznam uchádzačov, ktorých Komisia navrhne správnej rade uvedenej agentúry. Rovnako člen komisie pre predbežný výber, ktorý je okrem toho členom správnej rady, bude môcť na zasadnutí správnej rady hlasovať, či už osobne alebo prostredníctvom svojho náhradníka, za vymenovanie niektorého z uchádzačov vybratých Komisiou. Okrem toho člen správnej rady môže zohrávať zvlášť významnú úlohu počas rokovaní správnej rady bez ohľadu na to, či vykoná alebo nevykoná svoje hlasovacie právo, a v každom prípade je v priamom kontakte s ostatnými členmi správnej rady.

Kumulácia funkcie člena komisie pre predbežný výber s funkciou člena správnej rady EMA teda môže ohroziť nezávislosť a objektivitu osoby, ktorej sa kumulácia týka a v dôsledku toho, keďže každý člen komisie pre predbežný výber musí mať nezávislosť potrebnú na to, aby nemohla byť ohrozená objektivita komisie pre predbežný výber ako celku, je porušená povinnosť nestrannosti komisie pre predbežný výber ako celku.

(pozri body 84 a 88 – 92)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok CG/EIB, EU:F:2014:187, bod 61

3.      Súdu pre verejnú službu prislúcha overiť, či bola komisia pre predbežný výber riadne vytvorená a riadne fungovala, a to najmä pri dodržaní jej povinnosti nestrannosti, pričom táto povinnosť nestrannosti je jedným z pravidiel, ktorými sa riadi práca výberových komisií vo výberovom konaní a analogicky aj práca komisií pre predbežný výber a ktoré podliehajú preskúmaniu súdom Únie.

(pozri bod 86)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: uznesenie Meierhofer/Komisia, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, bod 62

4.      V rámci konania na obsadenie miesta riaditeľa agentúry Únie prebiehajúceho v dvoch fázach, v ktorom menovací orgán môže vymenovať za výkonného riaditeľa iba niektorého z predbežne vybratých uchádzačov, ktorí boli uvedení na zozname prijatom rozhodnutím Komisie, po zrušení uvedeného rozhodnutia Komisie treba zrušiť aj rozhodnutie o vymenovaní iného uchádzača zapísaného na zozname.

(pozri bod 101)