Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

20 päivänä heinäkuuta 2016

Asia F-4/12 DEP

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen

Aihe:      Oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskeva vaatimus, jonka Euroopan komissio on esittänyt virkamiestuomioistuimen 14.5.2013 antaman määräyksen Marcuccio v. komissio (F-4/12, EU:F:2013:61) seurauksena.

Ratkaisu:      Niiden oikeudenkäyntikulujen kokonaismääräksi, jotka Luigi Marcuccion on korvattava Euroopan komissiolle asiassa F-4/12, Marcuccio vastaan komissio, vahvistetaan 1 500 euroa. Kohdassa 1 tarkoitettuun määrään lisätään viivästyskorot tämän määräyksen tiedoksiantamisen päivästä tosiasialliseen maksupäivään ja ne lasketaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltaman sen korkokannan mukaisesti, joka on voimassa eräpäivän kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä, korotettuna 3,5 prosenttiyksiköllä.

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen sitä vaativan osapuolen esittämien täsmällisten tietojen perusteella tai niiden puuttuessa unionin tuomioistuinten oikeudenmukaisen arvioinnin perusteella – Asianajajan palkkion kiinteämääräisyys, joka ei vaikuta tuomioistuimen harkintavaltaan

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 105 artiklan c alakohta)

Sen arvioimiseksi, ovatko oikeudenkäyntimenettelystä tosiasiallisesti aiheutuneet kulut välttämättömiä, kantajan on esitettäviä täsmällisiä tietoja. Vastaavasti palkkion kiinteämääräisyys ei vaikuta virkamiestuomioistuimen arvioon korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrästä, koska tuomioistuimen arvio perustuu tuomioistuinten vakiintuneisiin arviointiperusteisiin ja täsmällisiin tietoihin, joita asianosaisten on sille toimitettava. Vaikka näiden tietojen puuttuminen ei estä virkamiestuomioistuinta vahvistamasta korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrää kohtuullisen arvion perusteella, siitä seuraa kuitenkin, että virkamiestuomioistuimen on välttämättä arvioitava esitettyjä vaatimuksia suppeasti.

(ks. 28 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: määräys 17.2.2004, DAI v. ARAP ym. (C-321/99 P-DEP, EU:C:2004:103, 23 kohta)

Unionin yleinen tuomioistuin: määräys 31.3.2011, Tetra Laval v. komissio (T-5/02 DEP ja T-80/02 DEP, EU:T:2011:129, 68 kohta) ja määräys 28.5.2013, Marcuccio v. komissio (T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, 16 kohta)