Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2016 m. liepos 20 d.

Byla F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas:      Prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidas, kurį Europos Komisija pateikė po to, kai buvo priimta 2013 m. gegužės 14 d. Tarnautojų teismo nutartis Marcuccio / Komisija (F‑4/12, EU:F:2013:61).

Nutartis:      Bendra atlygintinų bylinėjimosi išlaidų, patirtų byloje Marcuccio / Komisija (F‑4/12), kurias Luigi Marcuccio turi atlyginti Europos Komisijai, suma yra 1 500 eurų. Šiai sumai taikomos palūkanos už praleistą terminą, skaičiuojamos nuo šios nutarties įteikimo dienos iki nurodytos sumos sumokėjimo dienos pagal Europos Centrinio Banko pirmąją kalendorinę mėnesio, kurį baigėsi mokėjimo terminas, dieną pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikytą palūkanų normą, padidintą trimis su puse procentinių punktų.

Santrauka

Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Nustatymas, kuris atliekamas remiantis tiksliais prašymą pateikusio asmens nurodytais duomenimis arba, jų nesant, teisingu Sąjungos teismo vertinimu – Fiksuotas advokato atlyginimo pobūdis – Poveikio teismo diskrecijai nebuvimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 105 straipsnio c punktas)

Tam, kad būtų galima įvertinti dėl teismo proceso faktiškai patirtų bylinėjimosi išlaidų būtinumą, prašymą pateikęs asmuo privalo nurodyti tikslius duomenis. Fiksuotas atlyginimo pobūdis neturi įtakos Tarnautojų teismo vertinamai atlygintinų bylinėjimosi išlaidų sumai, nes teismas remiasi jo praktikoje taikomais nusistovėjusiais kriterijais ir tiksliais duomenimis, kuriuos jam turi pateikti bylos šalys. Nors tokios informacijos nepateikimas nekliudo Tarnautojų teismui atliekant teisingą vertinimą nustatyti atlygintinų bylinėjimosi išlaidų sumos, tokiu atveju minėtas teismas privalo griežtai vertinti prašymą pateikusio asmens reikalavimus.

(žr. 28 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2004 m. vasario 17 d. Nutarties DAI / ARAP ir kt., C‑321/99 P-DEP, EU:C:2004:103, 23 punktas.

Bendrojo Teismo praktika: 2011 m. kovo 31 d. Nutarties Tetra Laval /Komisija, T‑5/02 DEP ir T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, 68 punktas ir 2013 m. gegužės 28 d. Nutarties Marcuccio /Komisija, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, 16 punktas.