Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

ARREST VAN HET GERECHT (Tiende kamer)

10 november 2021 (*)

„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een bouwpaneel weergeeft – Ouder model dat een paneel voor een geluidswand weergeeft – Nietigheidsgrond – Geen eigen karakter – Betrokken sector – Geïnformeerde gebruiker – Mate van vrijheid van de ontwerper – Geen verschillende algemene indruk – Relevantie van de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen – Artikel 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002”

In zaak T‑193/20,

Eternit, gevestigd te Kapelle-op-den-Bos (België), vertegenwoordigd door J. Muyldermans en P. Maeyaert, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Ivanauskas en V. Ruzek als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Eternit Österreich GmbH, gevestigd te Vöcklabruck (Oostenrijk), vertegenwoordigd door M. Prohaska-Marchried, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 5 februari 2020 (zaak R 1661/2018‑3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Eternit Österreich en Eternit,

wijst

HET GERECHT (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: A. Kornezov (rapporteur), president, E. Buttigieg en G. Hesse, rechters,

griffier: J. Pichon, administrateur,

gezien het op 10 april 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 17 augustus 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 21 augustus 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 21 april 2021,

het navolgende

Arrest

 Voorgeschiedenis van het geding

1        Verzoekster, Eternit, is houdster van het gemeenschapsmodel dat op 15 september 2014 bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) krachtens verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) is aangevraagd en onder nummer 2538140‑0001 is ingeschreven:

2        Het litigieuze model wordt afgebeeld als volgt:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        De voortbrengselen waarop het litigieuze model zal worden toegepast behoren tot klasse 25.01 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Panelen voor de bouw”.

4        Op 12 december 2016 heeft interveniënte, Eternit Österreich GmbH, krachtens artikel 52 van verordening nr. 6/2002 een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend.

5        Ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring heeft zij zich beroepen op de grond van artikel 25, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 8 van deze verordening.

6        Interveniënte heeft met name aangevoerd dat het litigieuze model niet nieuw was in de zin van artikel 5 van verordening nr. 6/2002, dat het geen eigen karakter had in de zin van artikel 6 van deze verordening en dat de uiterlijke kenmerken ervan uitsluitend door de technische functie werden bepaald in de zin van artikel 8, lid 1, van deze verordening.

7        Op 28 juni 2018 heeft de nietigheidsafdeling een beslissing vastgesteld waarbij zij enerzijds tot de conclusie is gekomen dat interveniënte niet had aangetoond dat het litigieuze model overeenkomstig artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 van bescherming was uitgesloten, en anderzijds het litigieuze model nietig heeft verklaard omdat het geen eigen karakter in de zin van artikel 6 van verordening nr. 6/2002 had ten opzichte van een model dat op 4 maart 2013 – dit wil zeggen vóór de datum waarop het litigieuze model werd aangevraagd – openbaar was gemaakt in een brochure met de titel Lärmschutz, voor panelen van het type „geluidswand”, terug te vinden op de website „http://www.rieder.at”, en dat als volgt werd afgebeeld: