Language of document :

Жалба, подадена на 25 септември 2020 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 15 юли 2020 г. по съединени дела T-778/16 и T-892/16, Ирландия и други/Комисия

(Дело C-465/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: L. Flynn, P.-J. Loewenthal и F. Tomat)

Други страни в производството: Ирландия, Apple Sales International (ASI), Apple Operations Europe (AOE), Великото херцогство Люксембург, Република Полша, Надзорен орган на ЕАСТ

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отхвърли първото, второто, третото, четвъртото и осмото искане по дело T-778/16 и първото, второто, третото, четвъртото, петото, осмото и четиринадесетото искане по дело T-892/16,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане на исканията, които още не са били разгледани, и

да не се произнася по съдебните разноски в първоинстанционното производството и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Комисията изтъква две основания за обжалване.

Първо основание за обжалване: Общият съд допуснал няколко грешки при прилагане на правото, като отхвърлил основната констатация в Решението1 за наличие на предимство. Това основание се състои от три части.

На първо място, в точки 125, 183 —187, 228, 242, 243 и 249 от обжалваното съдебно решение Общият съд е тълкувал погрешно Решението, като е стигнал до извода, че основната констатация за наличие на предимство се базира само на липсата на служители и физическо присъствие в главните офиси на ASI и AOE, и не се опитва да покаже, че ирландските клонове на ASI и AOE всъщност изпълняват функции, обосноваващи предоставянето на тези клонове на лицензите за интелектуална собственост на Apple. В съображения 281—305 от Решението се анализират действителните функции, изпълнявани както от главните офиси, така и от ирландските клонове, за да се обоснове предоставянето на ирландските клонове на лицензите за интелектуално собственост на Apple. Липсата на надлежно разглеждане от страна на Общия съд на структурата и съдържанието на Решението и на обясненията, изложени в писменото становище на Комисията, относно изпълняваните от главните офиси и ирландските клонове функции, е нарушение на процедурата. Последващото признание на Общия съд в точки 268—283, 286 и 287 от неговото решение, че в Решението се разглеждат функциите, изпълнявани от ирландските клонове, като се обосновава предоставянето им на лицензи за интелектуална собственост на Apple, представлява противоречаща мотивация, което се равнява на непредставяне на мотиви.

На второ място, в точки 267, 269, 273, 274, 275, 277, 281, 283 и 298—302 от обжалваното съдебно решение Общият съд е нарушил подхода на разглеждане като отделен субект и ALP (принцип на сделката между несвързани лица), което представлява нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС и/или изопачаване на националното право, като се позовава на изпълнявани от Apple Inc. функции, за да отхвърли предоставянето с Решението на лицензите за интелектуална собственост на Apple на ирландските клонове. Неотчитането от Общия съд на обясненията в съображения 308—318 от Решението и на писменото становище на Комисията по въпроса защо изпълняваните от Apple Inc. функции са ирелевантни за разпределението на печалба в рамките на ASI и AOE, е нарушение на процедурата и непредставяне на мотиви.

На трето място, в точки 301 и 303—309 от обжалваното съдебно решение Общият съд е нарушил подхода на разглеждане като отделен субект и ALP (принцип на сделката между несвързани лица), което представлява нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС и/или изопачаване на националното право, като е приел, че официални актове на директорите на ASI и AOE представляват изпълнявани от техните главни офиси функции във връзка с лицензите за интелектуална собственост на Apple. Неотчитането от страна на Общия съд на обясненията на Комисията, изложени в Решението и в писмените ѝ изложения, защо тези актове не представляват функции, изпълнявани от главните офиси за прилагането на подхода на разглеждане като отделен субект и на ALP, съставлява процедурно нарушение и непредставяне на мотиви. Позоваването на Общия съд на недопустими доказателства в подкрепа на неговото заключение е процедурно нарушение.

Второ основание на жалбата: Общият съд допуснал грешки при прилагане на правото, като е отхвърлил констатацията за наличие на предимство, направена при условията на евентуалност. Това основание се състои от три части.

Първо, в точки 349, 416, 434 и 435 от обжалваното съдебно решение Общият съд е допуснал правна грешка при прилагането на правилата относно степента на доказване, с които Комисията трябва да се съобрази, за да докаже наличието на предимство.

Второ, в точки 315—481 от обжалваното съдебно решение Общият съд е допуснал процедурна грешка, като за да отхвърли констатацията за наличие на предимство, направена при условията на евентуалност, се е позовал на доводи, които нито Ирландия, нито ASI/AOE са посочили в жалбите си пред първата инстанция.

Трето, в точки 315—481 от обжалваното съдебно решение Общият съд изтълкувал неправилно Решението и нарушил член 107, параграф 1 ДФЕС и/или изопачил националното право, като стигнал до извода, че в Решението не се установява наличието на предимство при разглеждането на представените при условията на евентуалност доводи.

____________

1     Решение (ЕС) 2017/1283 на Комисията от 30 август 2016 година относно държавна помощ SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), приведена в действие от Ирландия в полза на Apple (нотифицирано под номер С(2016) 5605) (OВ L 187, 2017 г., стр. 1).