Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 26. april 2021 – straffesag mod HV

(Sag C-266/21)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Sofiyski gradski sad

Tiltalt i straffesagen

HV

Præjudicielle spørgsmål

Er domstolsafgørelser i straffesager, hvorved en gerningsmand ved overtrædelser af færdselsretlige forskrifter og uagtsom middelsvær personskade pålægges en administrativ sanktion i form af en suspension af retten til at føre et motorkøretøj i en vis periode, omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, nr. 4), og artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner?

Udgør bestemmelserne i artikel 11, stk. 2 og stk. 4, første til tredje afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort et grundlag for, at den medlemsstat, hvor indehaveren af et kørekort udstedt af denne stat har sit sædvanlige opholdssted, kan afvise at anerkende og fuldbyrde en administrativ sanktion i form af en midlertidig frakendelse af retten til at føre motorkøretøj, som er blevet pålagt i en anden medlemsstat for en overtrædelse af færdselsretlige forskrifter og for uagtsomt at have forvoldt middelsvær personskade på en anden person, idet denne handling blev begået på et tidspunkt, hvor gerningsmanden efter en ombytning af det kørekort, som oprindeligt blev udstedt af domsstaten, var indehaver af et kørekort udstedt af opholdsstaten?

____________