Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 28. april 2021, Dansk Akvakultur som mandatar for AquaPri A/S mod Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Sag C-278/21)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Parter

Sagsøger: Dansk Akvakultur som mandatar for AquaPri A/S

Sagsøgte: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Biintervenient: Landbrug & Fødevarer (til støtte for AquaPri A/S)

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 6, stk. 3, [første punktum], i Rådets direktiv 92/43 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)1 fortolkes således, at bestemmelsen finder anvendelse i en situation som den foreliggende, hvor der ansøges om tilladelse til fortsat drift af et eksisterende havbrug, når havbrugets virksomhed og udledning af kvælstof og andre næringsstoffer er uændret i forhold til den virksomhed og udledning, som blev godkendt i 2006, men hvor der i forbindelse med den tidligere godkendelse af havbruget ikke er foretaget en vurdering af den samlede virksomhed og de kumulative virkninger af alle havbrug i området, idet de relevante myndigheder alene har vurderet den samlede merudledning af kvælstof mv. fra det pågældende havbrug?

Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, at der i den nationale Vandområdeplan 2015-2021 er taget højde for tilstedeværelsen af havbrugene i området, idet der i forbindelse med planen er afsat en nærmere angivet mængde kvælstof for at sikre, at de eksisterende havbrug i området kan udnytte deres nuværende udledningstilladelser, og den faktiske udledning fra havbrugene holder sig inden for den fastsatte ramme?

Såfremt der i en situation som den foreliggende skal foretages en vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, [første punktum], har den relevante myndighed pligt til i forbindelse med denne vurdering at inddrage den ramme for kvælstofudledning, som er afsat i Vandområdeplanen 2015-2021, og eventuelle andre relevante oplysninger og vurderinger, der måtte fremgå af Vandområdeplanen og Natura 2000-planen for området?

____________

1 EFT 1992, L 206, s. 7