Language of document :

2021 m. balandžio 29 d. Conseil d’État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL / Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Byla C-277/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d’État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Atsakovai: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje1 A priedo 20.309 dalies h punktas turi būti aiškinamas taip, kad reglamentavimas, kuriuo švietimo veiklos srityje kompetentinga viešojo administravimo institucija:

patvirtina mokymo programas,

reglamentuoja tiek studijų struktūrą, tiek prioritetinius ir specialiuosius uždavinius, organizuoja mokinių priėmimo ir pašalinimo sąlygų, klasės tarybos sprendimų ir finansinių įnašų kontrolę bei švietimo įstaigų grupavimą struktūriniuose tinkluose, taip pat reikalauja rengti ugdymo ir mokymo planus bei pateikti veiklos ataskaitas,

organizuoja kontrolę ir tikrinimą, konkrečiai susijusius su dėstomais dalykais, mokymosi lygiu ir kalbų vartojimo įstatymų, išskyrus pedagoginius metodus, taikymu; ir

nustato minimalų mokinių skaičių pagal klasę, skyrių, laipsnį ar kitus skirstymo kriterijus, išskyrus ministro nustatytas išimtis,

turi būti laikomas „pertekliniu“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, nes juo faktiškai nustatoma tam tikros veiklos srities vienetų bendroji politika arba programa?

2.    Ar to paties reglamento A priedo 20.15 punktą reikia aiškinti taip, kad į sąvoką „bendros taisyklės“ patenka specialiosios taisyklės, sudarančios „įstatus“, taikytinus švietimo srityje veikiančių ne pelno institucijų, kurias finansuoja valdžios sektorius, darbuotojams?

____________

1 OL L 174, 2013, p. 1.