Language of document :

Tužba od 26. kolovoza 2013. – SNCM protiv Komisije

(Predmet T-454/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, Francuska) (zastupnici: A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard i S. Mabile, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

na osnovi članka 263. UFEU-a poništi Odluku Komisije C(2013) 1926 od 2. svibnja 2013.;

podredno, djelomično poništi Odluku u dijelu u kojem je utvrđeno da iznos potpore uključuje elemente navedene u točki 218. Odluke;

naloži Komisiji snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U svojoj tužbi, tužitelj zahtijeva poništenje odluke Komisije C(2013) 1926 final od 2. svibnja 2013., kojom je Komisija financijske naknade isplaćene Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) i Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) na ime pruženih usluga pomorskog prijevoza između Marseillea i Korzike za razdoblje 2007. do 2013. godine u okviru ugovora o obavljanju javne usluge okvalificirala kao državne potpore. Nadalje, Komisija je ocijenila sukladnima s unutarnjim tržištem naknade isplaćene SNCM-u i CNM-u za usluge prijevoza koje se pružaju tijekom cijele godine (u daljnjem tekstu : „osnovna“ usluga), ali je isplate za usluge koje su pružane u vrhuncu sezone, tj. za vrijeme Božića, veljače, proljeća-jeseni i/ili ljeta (u daljnjem tekstu : „dodatna“ usluga) ocijenila nesukladnima s unutarnjim tržištem. Naposljetku, Komisija je naložila povrat potpora koje su proglašene nesukladnima s unutarnjim tržištem [predmet državnih potpora SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na pogrešnu primjenu prava te pogrešno utvrđenje činjenica kao i na postojanje očitih pogrešaka u ocjeni, utoliko što Komisija pogrešno smatra da „dodatna” usluga ne predstavlja uslugu od općeg gospodarskog interesa. Tužitelj ističe da je na taj način Komisija:

pogrešno primijenila pravo ograničavajući široku marginu prosudbe koju Ugovor o funkcioniranju Europske unije priznaje državama prilikom definiranja njihovih javnih usluga;

u predmetnom slučaju primijenila pogrešan i neprimjenjiv test „stvarne potrebe“ javne usluge;

pogrešno primijenila pravo, pogrešno utvrdila činjenice te očito pogriješila u ocjeni odvojeno analizirajući „osnovnu ” uslugu i „dodatnu ” uslugu;očito pogriješila u ocjeni o odsutnosti privatne inicijative u odnosu na „dodatnu” uslugu.Drugi tužbeni razlog odnosi se na očitu pogrešku pri ocjeni u dijelu u kojem je Komisija pogrešno utvrdila da zaključenje ugovora o obavljanju javne usluge nije sukladno četvrtom kriteriju kakav je utvrđen presudom Suda od 24. srpnja 2003., Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Receuil, str. I-7747.), iako je isti zaključen nakon transparentnog javnog natječaja.Treći tužbeni razlog odnosi se, podredno i pod pretpostavkom da naknade isplaćene za „dodatne ” usluge jesu potpore (quod non), na povredu članaka 106. stavak 2. UFEU-a i 107. UFEU-a, na povredu načela razmjernosti te zabrani stjecanja bez osnove, kao i na očitu pogrešku pri ocjeni prilikom procjene iznosa potpore kojeg treba vratiti, utoliko što izračun iznosa potpore koji treba vratiti ne uvažava niti stvarne dodatne troškove koje je imao SNCM pri izvršavanju „dodatne ” usluge, niti premalu naknadu isplaćenu za „osnovnu” uslugu, već se isti bazira na pogrešnoj procjeni dijela naknade plaćenog za „osnovne” usluge i dijela plaćenog za „dodatne” usluge. Četvrti tužbeni razlog odnosi se na povredu načela legitimnih očekivanja, utoliko što je Komisija, suprotno vlastitoj praksi primijenila obavijest SIEG , koja nije još bila donesena na dan potpisa ugovora o obavljanju javne usluge. Tužitelj također ističe da je postupak toliko dugo trajao da je to stvorilo legitimno očekivanje kako Komisija neće naložiti nacionalnim vlastima povrat potpora. Peti tužbeni razlog odnosi s

e na povredu načela jednakog postupanja, utoliko što se bez opravdanja SNCM tretira različi

to od drugih brodarskih kompanija.