Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 26. augustā – SNCM/Komisija

(lieta T-454/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseļa, Francija) (pārstāvji – A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard un S. Mabile, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

pamatojoties uz LESD 263. pantu, atcelt Komisijas 2013. gada 2. maija Lēmumu C(2013) 1926;

pakārtoti, daļēji atcelt lēmumu tiktāl, ciktāl tajā tiek uzskatīts, ka valsts atbalsta summa iekļāva lēmuma 128. punktā minētos elementus;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu prasības pieteikumu prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2013. gada 2. maija lēmumu C(2013) 1926, ar kuru Komisija vispirms kvalificēja kā valsts atbalstu finanšu kompensācijas, kas tika izmaksātas Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) un Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) par transporta pakalpojumiem, kas sniegti starp Marseļu un Korsiku 2007.–2013. gadā saskaņā ar sabiedriskā pakalpojuma nolīgumu. Pēc tam Komisija atzina par saderīgu ar iekšējo tirgu SNCM un CNM izmaksātās kompensācijas par transporta pakalpojumiem, kas sniegti visa gada laikā (turpmāk tekstā – ‟pamatpakalpojums”), bet atzina par nesaderīgu ar iekšējo tirgu izmaksātās kompensācijas par pakalpojumiem, kas sniegti vispieprasītākajā laikposmā, proti, Ziemassvētkos, februārī, pavasarī-rudenī un/vai vasarā (turpmāk tekstā – ‟papildpakalpojums”). Visbeidzot, Komisija izdeva rīkojumu atgūt valsts atbalstu, kas ir atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu (lieta par valsts atbalstu SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)).

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

Pirmais pamats balstās uz pieļauto kļūdu tiesību piemērošanā un kļūdu faktos, kā arī acīmredzamām kļūdām vērtējumā, jo Komisija esot nepareizi uzskatījusi, ka ‟papildpakalpojums” nav vispārējo interešu saimnieciskais pakalpojums. Prasītāja norāda, ka Komisija līdz ar to:

ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, ierobežojot plašo rīcības brīvību, ko Līgumā par Eiropas Savienības darbību atzīst [dalīb]valstīm, kad tās definē sabiedriskos pakalpojumus;

ir izmantojusi kļūdainu un šajā lietā nepiemērojamu testu, kas balstās uz ‟faktiskām [sabiedriskā pakalpojuma] vajadzībām”;

ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, kļūdu faktos un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, analizējot atsevišķi ‟pamatpakalpojumu” un ‟papildpakalpojumu”;ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā par privātās iniciatīvas neesamību attiecībā uz ‟papildpakalpojumu”.Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, jo Komisija esot nepareizi uzskatījusi, ka publiskā pakalpojuma nolīguma piešķiršana atbilda tikai ceturtajam kritērijam, kas noteikts Tiesas 2003. gada 24. jūlija spriedumā lietā C-280/00 Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg (Recueil, I-7747. lpp.), lai gan tas tika izdarīts atklātas un pārskatāmas publiska iepirkuma procedūras rezultātā.Ar trešo pamatu pakārtoti un pieņemot, ka ‟papildpakalpojuma” kompensācija ir valsts atbalsts (quod non), tiek apgalvots, ka ir pārkāpti LESD 106. panta 2. punkts un 107. pants, samērīguma princips un nepamatotas iedzīvošanās aizliegums, kā arī pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, veicot atgūstamās valsts atbalsta summas izvērtēšanu, jo atgūstamā atbalsta aprēķinā nav ņemtas vērā nedz faktiskās papildu izmaksas, kas radās SNCM saistībā ar sabiedriskā ‟papildpakalpojuma” sniegšanu, nedz nepietiek

amais kompensācijas apmērs par ‟pamatpakalpojumu”, un katrā ziņā tas esot pamatots ar kļūdainu kompensācijas d

aļu, ko piešķir par ‟pamatpakalpojumu” un par ‟papildpakalpojumu”, aprēķinu.Ceturtais pamats balstās uz tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu, jo Komisija esot rīkojusies pretrunā savai iepriekšējai lēmumu pieņemšanas praksei un piemērojusi SIEG 1 paziņojumu, kas nebija pieņemts publiskā pakalpojuma nolīguma parakstīšanas dienā. Prasītāja turklāt norāda, ka procedūras ilgums bija tāds, kas radīja tai tiesisku paļāvību, ne

ļaujot Komisijai izdot rīkojumu valsts iestādēm par atbalsta atgūšanu.Piektais pamats balstās uz vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, ieviešot nepamatotu atšķirīgu attieksmi pret SNCM un citām jūrniecības sabiedrībām.