Language of document :

Žaloba podaná 26. augusta 2013 – SNCM/Komisia

(vec T-454/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, Francúzsko) (v zastúpení: A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard a S. Mabile, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil na základe článku 263 ZFEÚ rozhodnutie Komisie C(2013) 1926 z 2. mája 2013,

subsidiárne čiastočne zrušil rozhodnutie v rozsahu, v akom uvádza, že výška pomoci zahŕňa skutočnosti uvedené v bode 218 rozhodnutia,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa svojou žalobou navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie C(2013) 1926 final z 2. mája 2013, ktorým Komisia najskôr kvalifikovala finančné náhrady vyplatené spoločnostiam Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) a Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) ako služby námornej dopravy, ktoré v rokoch 2007 až 2013 poskytovali medzi Marseille a Korzikou v rámci zmluvy o verejnej službe, ako štátnu pomoc. Komisia následne vyhlásila náhrady, ktoré boli vyplatené spoločnostiam SNCM a CNM za dopravné služby poskytované po celý rok (ďalej jen „,základné‘ služby“), za zlučiteľné s vnútorným trhom, pričom náhrady vyplatené za služby poskytované počas obdobia vysokého dopytu , ako je obdobie Vianoc, február, jar–jeseň a/alebo leto (ďalej jen „,doplnkové‘ služby“),vyhlásila za nezlučiteľné s vnútorným trhom. Komisia napokon nariadila vymáhanie pomoci, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú s vnútorným trhom [vec týkajúca sa štátnej pomoci SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení a nesprávnom posúdení skutkového stavu, keďže Komisia nesprávne konštatovala, že „doplnková“ služba nie je službou vo všeobecnom hospodárskom záujme. Žalobkyňa tvrdí, že Komisia

sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, lebo obmedzila širokú mieru voľnej úvahy, ktorú Zmluva o fungovaní Európskej únie priznáva členským štátom pri vymedzovaní ich služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme,

zvolila nesprávny a neuplatniteľný postup, pokiaľ ide o kritérium „skutočnej potreby“ verejnej služby,

sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a zjavne nesprávne posúdila skutkový stav, keď „základnú“ službu a „doplnkovú“ službu posudzovala rozdielne,sa dopustila nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o nedostatok súkromnej iniciatívy v prípade „doplnkovej“ služby“.Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, lebo Komisia nesprávne konštatovala, že uzatvorenie zmluvy o verejnej službe nezodpovedalo štvrtému kritériu stanovenému Súdnym dvorom v rozsudku z 24. júla 2003, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Zb. s. I-7747), napriek tomu, že k nemu došlo na základe otvoreného a transparentného zadávacieho konania.Tretí žalobný dôvod je subsidiárne a za predpokladu, že náhrada za „doplnkovú“ službu predstavuje pomoc (quod non), založený na porušení článku 106 ods. 2 ZFEÚ a článku 107 ZFEÚ, zásady proporcionality a zásady zákazu bezdôvodného obohatenia, ako aj na zjavne nesprávnom posúdení výšky pomoci, ktorá sa má vymáhať, lebo pri výpočte pomoci, ktorá sa má vymáhať, sa nezohľadnili skutočne vzniknuté dodatočné náklady, ktoré SNCM vznikli za „doplnkové“ služby, ani vyrovnanie za „základnú“ službu, a v každom prípade sa pri ňom vychádzalo z nesprávneho posúdenia náhrady za „základnú“ službu a za „doplnkovú“ službu.Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady legitímnej dôvery, lebo Komisia postupovala v rozpore so svojou rozhodovacou praxou a uplatnila oznámenie SGEI1 ,

ktoré nebolo prijaté ku dňu podpisu zmluvy o verejnej službe. Žalobkyňa ďalej tvrdí, že dĺžka trvania konania mo

hla u nej vyvolať legitímnu dôveru, ktorá Komisii bráni uložiť vnútroštátnym orgánom povinnosť, aby pomoc vymáhali.Piaty žalobný dôvod je založený na porušení zásady rovnakého zaobchádzania, lebo medzi SNCM a ostatnými spoločnosťami námornej dopravy bolo zavedené neodôvodnené rozdielne zaobchádzanie.

____________

____________

1 Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za