Language of document :

Rettens dom af 1. marts 2017 – SNCM mod Kommissionen

(Sag T-454/13) 1

(Statsstøtte – cabotagesejlads – støtte iværksat af Frankrig til Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) og Compagnie Méridionale de Navigation – tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse – kompensation for en tjeneste, der supplerer basistjenesten, som tilsigter at dække spidsbelastningsperioderne i løbet af turistsæsonen – afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked – begrebet statsstøtte – fordel – Altmark-dommen – fastlæggelse af støttens størrelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, Frankrig) (først ved advokaterne A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard og S. Mabile, derefter ved advokaterne A. Winckler og F.-C. Laprévote, og endelig ved advokaterne F.-C. Laprévote og C. Froitzheim)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved M. Afonso og M. B. Stromsky, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Corsica Ferries Frankrig SAS (Bastia, Frankrig) (ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagens genstand

Påstand i henhold til artikel 263 TEUF om annullation af Kommissionens afgørelse 2013/435/EU af 2. maj 2013 om statsstøtte SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) iværksat af Frankrig til Société Nationale Corse Méditerranée og Compagnie Méridionale de Navigation (EUT 2013, L 220, s. 20).

Konklusion

1)    Europa-Kommissionen frifindes.

2)    La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens og Corsica Ferries France SAS’s omkostninger.

____________

1 EUT C 325 af 9.11.2013.