Language of document :

Преюдициално запитване от Hof van Cassatie (Белгия), постъпило на 5 юли 2021 г. — FU, DRV Intertrans BV

(Дело C-410/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van Cassatie

Страни в главното производство

Жалбоподатели: FU, DRV Intertrans BV

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 5 от Регламент (ЕО) № 987/20091 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност да се тълкува в смисъл, че:

ако органът на държавата членка, издал удостоверения А1, по искане за отнемане със задна дата на тези удостоверения, отправено от органите на държавата членка на осъществяване на дейност, се ограничи до това временно да оттегли удостоверенията и да съобщи, че същите вече нямат обвързващо действие, поради което наказателното производство в държавата членка на осъществяване на дейност може да бъде продължено, и държавата членка, издала удостоверенията А1, ще вземе окончателно решение едва след окончателното приключване на това наказателно производство, обоснованото от удостоверенията A1 предположение, че заинтересованите работници са надлежно включени в системата за социална сигурност на тази издаваща държава членка вече не е валидно и тези удостоверения А1 вече нямат обвързващо действие за органите на държавата членка на осъществяване на дейност,

при отрицателен отговор на този въпрос: с оглед на практиката на Съда относно измамата органите на държавата членка на осъществяване на дейност могат да не вземат предвид съответните удостоверения А1?

Трябва ли член 13, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (EО) № 883/20042 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност, член 3, параграф 1, буква а) и член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/20093 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, както и член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1072/20094 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари да се тълкуват в смисъл, че от обстоятелството, че предприятие, което е получило разрешение за автомобилен превоз в държава — членка на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 и следователно трябва да е действително и трайно установено в тази държава членка, задължително следва, че e безспорно доказано, че за целите на определянето на приложимата система за социална сигурност седалището на това предприятие по смисъла на член 13, параграф 1 от Регламент (EО) № 883/2004 се намира в тази държава членка и че тази констатация има обвързващо действие за държавата членка на осъществяване на дейност?

____________

1     ОВ L 284, 2009 г., стр. 1.

2     ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82.

3     ОВ L 300, 2009 г., стр. 51.

4     ОВ L 300, 2009 г., стр. 72.