Language of document :

2021 m. gegužės 25 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Byla C-325/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: K.

Kita apeliacinio proceso šalis: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 20131 ), 29 straipsnį reikia aiškinti taip, kad nepasibaigusio perdavimo termino, kaip jis suprantamas pagal 29 straipsnio 1 ir 2 dalis, eiga vėl prasideda tuo momentu, kai užsienietis, kuris slapstydamasis trukdo valstybei narei jį perduoti, vėl paprašo tarptautinės apsaugos kitoje (šiuo atveju – trečiojoje) valstybėje narėje?

2.    Jeigu į 1-ąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar Reglamento (ES) Nr. 604/2013 27 straipsnio 1 dalį, siejamą su jo 19-ąja konstatuojamąja dalimi, reikia aiškinti kaip draudžiančią tarptautinės apsaugos prašytojui, apskundusiam sprendimą dėl perdavimo, veiksmingai remtis tuo, kad šis perdavimas negali būti įvykdytas, nes pasibaigė anksčiau tarp dviejų valstybių narių (šiuo atveju – Prancūzijos ir Austrijos) sutarto perdavimo terminas ir todėl baigėsi terminas, per kurį Nyderlandai galėtų perduoti?

____________

1 p. 31.