Language of document :

Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2021. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA kontra Latvijas Zinātnes padome

(C-318/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Administratīvā apgabaltiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Alperes: Latvijas Zinātnes padome

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet1 2. cikke 83. pontját, hogy kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősíthető-e egy olyan entitás (pl. egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló kutatásorientált entitás), amelynek elsődleges céljai között szerepel a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése, amelynek finanszírozása azonban nagyobb részt gazdasági tevékenységekből származó bevételekből áll?

Igazolt-e a gazdasági és nem gazdasági tevékenységek finanszírozásának (bevételek és kiadások) arányára vonatkozó követelmény alkalmazása annak meghatározása céljából, hogy az entitás megfelel-e az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének 83. pontjában foglalt, arra vonatkozó követelménynek, miszerint az entitás tevékenységeinek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése legyen?

A második kérdésre adott igenlő válasz esetén milyen aránynak kell fennállnia a gazdasági tevékenységek és a nem gazdasági tevékenységek finanszírozása között annak meghatározása tekintetében, hogy az entitás elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének 83. pontjában foglalt szabályt, amelynek értelmében azok a vállalkozások, amelyek például részvényesként vagy tagként döntő befolyással lehetnek a projektet javasló entitásra, nem élvezhetnek preferenciális hozzáférést az általa elért kutatási eredményekhez, legyenek az említett entitás tagjai vagy részvényesei akár haszonszerzésre törekvő természetes vagy jogi személyek lehetnek (az oktatási szolgáltatások visszterhes nyújtását is beleértve), akár olyan jogalanyok, amelyeket nonprofit jelleggel alapítottak (például egyesület vagy alapítvány)?

____________

1 HL 2014, L 187, 1. o.