Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā apgabaltiesa (Lettland) den 21 maj 2021 – SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA mot Latvijas Zinātnes padome

(Mål C-318/21)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Administratīvā apgabaltiesa

Part(er) i det nationella målet

Klagande: SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Motpart: Latvijas Zinātnes padome

Tolkningsfrågor

1)     Ska artikel 2.83 i kommissionens förordning (EU)1 nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 FEUF tolkas så, att en enhet (såsom universitet eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella gemensamma enheter) vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring, men vars egen finansiering till största delen består av inkomster från ekonomisk verksamhet, kan anses vara en organisation för forskning och kunskapsspridning?

2)     Är tillämpningen av rekvisitet avseende andelen av finansieringen (intäkter och kostnader) av den ekonomiska och icke-ekonomiska verksamheten för att avgöra huruvida enheten uppfyller villkoret i artikel 2.83 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 FEUF, motiverad med hänsyn till att enhetens främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring?

3)     Om fråga 2 besvaras jakande, vilken procentandel av finansieringen av ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet ska vara avgörande för att fastställa huruvida enhetens främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring?

4)     Ska artikel 2.83 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 FEUF, enligt vilken de företag som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, inte får ha företräde till de resultat organisationen uppnår, tolkas så, att denna organisations medlemmar eller aktieägare kan vara antingen vinstdrivande fysiska eller juridiska personer (inklusive tillhandahållande av utbildningstjänster mot ersättning) eller icke-vinstdrivande personer (t.ex. föreningar eller stiftelser)?

____________

1 EUT L 187, 2014, s. 1.