Language of document :

Ryanair DACi 21. mail 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda laiendatud koosseisus) 14. aprilli 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-378/20: Ryanair versus komisjon (SAS, Taani; Covid-19)

(kohtuasi C-321/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Ryanair DAC (esindajad: avocats E. Vahida ja F. C. Laprévote, abogado S. Rating, dikigoros I.-G. Metaxas-Maranghidis ning avocate V. Blanc)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Taani Kuningriik, Prantsuse Vabariik, SAS AB

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

ELTL artiklite 263 ja 264 alusel tühistada komisjoni 15. aprilli 2020. aasta otsus C(2020) 2416 (final) riigiabi SA.56795 (2020/N) kohta – Taani – SASile COVID-19 pandeemia tekitatud kahju hüvitamine; ja

jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Ryanairi kohtukulud; jätta esimeses kohtuastmes ja võimalike käesolevas apellatsiooniastmes menetlusse astujate kohtukulud nende endi kanda.

Väited ja peamised argumendid

Oma kaebuse toetuseks esitab apellant kuus õiguslikku väidet.

Esimene väide, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui lükkas tagasi apellandi väite, et komisjon on rikkunud nõuet, mille kohaselt ELTL artikli 107 lõike 2 punkti b alusel antud abi eesmärk ei või olla ainult ühe kannatanu kahju hüvitamine.

Teine väide, et Üldkohus rikkus õigusnormi ning moonutas ilmselgelt faktilisi asjaolusid ELTL artikli 107 lõike 2 punkti b ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamisel seoses SASile COVID-19 pandeemia tekitatud kahjuga.

Kolmas väide, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui lükkas tagasi apellandi väite, et diskrimineerimiskeeldu on õigustamatult rikutud.

Neljas väide, et Üldkohus rikkus õigusnormi ning moonutas ilmselgelt faktilisi asjaolusid, kui lükkas tagasi apellandi väite, et rikutud on asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse põhimõtteid.

Viies väide, et Üldkohus rikkus õigusnormi ning moonutas ilmselgelt faktilisi asjaolusid, mis puudutab ametliku uurimismenetluse algatamata jätmist.

Kuues väide, et Üldkohus rikkus õigusnormi ning moonutas ilmselgelt faktilisi asjaolusid, mis puudutab põhjendamiskohustuse rikkumist.

____________