Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 11.7.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Městský soud v Praze – Tšekki) – CS ym. v. České aerolinie a.s.

(asia C-502/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Liikenne – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 1 kohdan c alakohta – 7 artiklan 1 kohta – Oikeus korvaukseen – Suoraan toisiinsa liittyvät lennot – Kahden eri lentoliikenteen harjoittajan suorittamasta kahdesta lennosta muodostuva lento – Pitkäaikainen viivästyminen, joka on aiheutunut toisella lennolla, jonka lähtö- ja saapumispaikka sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella ja jonka on suorittanut kolmanteen maahan sijoittautunut lentoliikenteen harjoittaja)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Městský soud v Praze

Pääasian asianosaiset

Kantajat: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ ja MI

Vastaaja: České aerolinie a.s.

Tuomiolauselma

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa, tarkasteltuina yhdessä asetuksen N:o 261/2004 3 artiklan 5 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että kun on kyse yhteen ainoaan varaukseen perustuvasta lennosta, johon liittyy jatkolento, eli kahdesta lennosta muodostuvasta lennosta jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta jonkin kolmannen maan lentoasemalle muussa kolmannessa maassa sijaitsevan lentoaseman kautta, lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia myöhässä sen vuoksi saapunut matkustaja, että jälkimmäinen lento, josta vastasi yhteisten reittitunnusten käyttöä koskevan sopimuksen perusteella kolmanteen maahan sijoittautunut lentoliikenteen harjoittaja, on viivästynyt, voi nostaa kyseiseen asetukseen perustuvan vahingonkorvauskanteensa ensimmäisen lennon suorittanutta yhteisön lentoliikenteen harjoittajaa vastaan.

____________

1 EUVL C 341, 24.9.2018.