Language of document :

Žaloba podaná 30. novembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-116/13)

Jazyk konania: francúzština.

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu práv na dôchodok žalobcu do dôchodkového režimu Únie podľa nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

určiť, že článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku je protiprávny, a teda že sa neuplatní,

zrušiť rozhodnutie z 18. júna 2013 o započítaní práv na dôchodok žalobcu pred jeho nástupom do služby v rámci prevodu týchto práv do dôchodkového režimu inštitúcií Európskej únie podľa všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.