Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 юли 2014 г. — Klar и Fernandez Fernandez/Комисия

(Дело F-114/13)1

(Публична служба — Комитет на персонала на Комисията — Централен комитет — Определяне на членовете от местната секция на Люксембург в централния комитет на персонала — Оттегляне от местната секция на един от титулярните ѝ членове в централния комитет — Отказ на ОН да признае законосъобразността на решението за оттегляне — Правен интерес — Неспазване на досъдебната процедура — Просрочие на административната жалба — Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Robert Klar (Гревенмахер, Люксембург) и Francisco Fernandez Fernandez (Щайнсел, Люксембург) (представители: A. Salerno и B. Cortese, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Ehrbar)ПредметИскане за отмяна на решението на органа по назначаването, с което се отказва да се признае законосъобразността на решението на местния комитет на персонала на Комисията в Люксембург за оттегляне на пълномощията от представителя им в централния комитет на персонала на Комисията.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Klar и г-н Fernandez Fernandez понасят направените от тях съдебни разноски и са осъдени да заплатят съдебните разноски на Европейската комисия.