Language of document : ECLI:EU:F:2014:192

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2014. gada 16. jūlijā

Lieta F‑114/13

Robert Klar un Francisco Fernandez Fernandez

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Komisijas personāla komiteja – Centrālā komiteja – Luksemburgas vietējās nodaļas locekļu iecelšana Centrālajā personāla komitejā – Vietējās nodaļas veikta kāda Centrālās komisijas locekļa atsaukšana – Iecēlējinstitūcijas atteikums atzīt atsaukšanas lēmuma tiesiskumu – Interese celt prasību – Pirmstiesas procedūras neievērošana – Novēlota sūdzība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko R. Klar un F. Fernandez Fernandez lūdz atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas (turpmāk tekstā – “iecēlējinstitūcija”) lēmumu ar, viņuprāt, nenosakāmu datumu, “ar kuru atteikts atzīt Luksemburgas [(Luksemburga)] vietējās personāla komitejas lēmuma par pilnvaru, kas piešķirtas R. Delgado‑Sáez, lai viņš šo komiteju pārstāvētu Komisijas Centrālajā personāla komitejā, atsaukšanu tiesiskumu”

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. R. Klar un F. Fernandez Fernandez sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Interese celt prasību – Vietējās personāla komitejas locekļa Centrālajā personāla komitejā pilnvaras – Lēmums, ar ko atteikts atzīt pilnvaru atsaukšanas tiesiskumu – Vietējās komitejas locekļu celta prasība – Pieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Iecēlējinstitūcijas lēmums, kura mērķis ir nodrošināt Komisijas personāla komitejas vietējās nodaļas pārstāvju iecelšanas šīs iestādes Centrālajā personāla komitejā tiesiskumu

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Iecēlējinstitūcijas lēmums, ar kuru atteikts atzīt tā lēmuma par vietējās personāla komitejas locekļa Centrālās komitejas pilnvaru atsaukšanu tiesiskumu, kura adresāts ar tās priekšsēdētāja starpniecību ir vietējā komiteja un, tātad, šīs komitejas locekļi, var, it īpaši attiecībā uz Centrālās komitejas locekļu iecelšanu, ietekmēt to vietējo komiteju locekļu priekšrocības, kuriem tādējādi ir interese celt prasību attiecībā uz šo lēmumu.

(skat. 52. punktu)

2.      Akti, kas pieņemti saistībā ar visu iestāžu pienākumu nodrošināt personāla pārstāvības organizāciju – piemēram, vietējo nodaļu un Centrālās komitejas – vēlēšanu tiesiskumu un tiesiskumu sastāva izveidē pēc vēlēšanām, ir pašas šīs iestādes lēmumi. Ierēdņiem un darbiniekiem, kuri vēlas celt prasību par šāda veida lēmumu, ir jāiesniedz sūdzība Civildienesta noteikumos paredzētajos termiņos, kas noteikti Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā, citādi pēc tam celta prasība ir nepieņemama.

Prasībā, kas vērsta pret iecēlējinstitūcijas atteikumu atzīt lēmuma par iestādes vietējās personāla komitejas pārstāvja Centrālajā komitejā pilnvaru atšaukšanu tiesiskumu, administratīvs lēmums, ar ko iestādes personāla komitejas vietējā nodaļa ir aicināta precīzi rīkoties, ir nelabvēlīgs akts, par kuru ir jāiesniedz sūdzība.

(skat. 58., 59. un 66. punktu)

Atsauces

Tiesa: spriedums de Dapper u.c./Parlaments, 54/75, EU:C:1976:127, 23. punkts.

Pirmās instances tiesa: spriedums Marx Esser un Del Amo Martinez/Parlaments, T‑182/94, EU:T:1996:130, 34. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Milella un Campanella/Komisija, F‑71/05, EU:F:2007:184, 54. punkts.