Language of document : ECLI:EU:F:2014:196

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

4 септември 2014 година

Дело F‑111/13

Olivier Prigent

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявления за конкурси на общо основание EPSO/AD/230/12 (AD 5) и EPSO/AD/231/12 (AD 7) — Неизпълнено условие за допускане до конкурс EPSO/AD/231/12 (AD 7), свързано с професионалния опит — Прехвърляне към конкурс EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Включване в списъка с резерви по конкурс EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Правен интерес — Просрочено подаване на жалба по административен ред — Последователни искания за преразглеждане“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Prigent иска по-специално да бъде отменено решението на конкурсната комисия за конкурса на общо основание EPSO/AD/231/12 (AD 7), съобщено с писмо от 16 юли 2012 г. от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), да не бъде призован жалбоподателят да се яви в центъра за оценяване в рамките на посочения конкурс, а едва след като е прехвърлен към конкурс на общо основание EPSO/AD/230/12 (AD 5), той да бъде призован да се яви в центъра за оценяване в рамките на последния конкурс

Решение:      Отхвърля жалбата отчасти като явно недопустима и отчасти като явно неоснователна. Осъжда г‑н Prigent да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати тези на Европейската комисия.

Резюме

Длъжностни лица — Конкурс — Конкурс по документи и изпит — Условия за допускане — Доказателствени документи — Задължение на кандидатите да осигурят достатъчно доказателства

(член 2 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

По принцип кандидатът в конкурс е длъжен да представи на конкурсната комисия всички сведения и документи, които счита за полезни при разглеждането на неговата кандидатура, с цел да позволи на конкурсната комисия да провери дали той отговаря на условията, поставени в обявлението за конкурс, като той е длъжен да направи това на още по-голямо основание, ако е бил изрично и официално поканен за това. Следователно, за да се произнесе по допускането или отстраняването на кандидатите, конкурсната комисия може да разгледа само формулярите за кандидатстване и приложените към тях документи.

(вж. точка 43)

Позоваване на:

Съд: решение Belardinelli и др./Съд, 225/87, EU:C:1989:309, точка 24

Съд на публичната служба: решения Burban/Парламент, T‑133/89, EU:T:1990:36, точки 31 и 34; Martínez Alarcón/Комисия, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 и T‑364/00, EU:T:2002:66, точка 76

Съд на публичната служба: решение Demeneix/Комисия, F‑96/12, EU:F:2013:52, точка 44