Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 октомври 2015 г. — DI/EASO

(Дело F-113/13)

(Публична служба — Персонал на EASO — Договорно нает служител — Срок за изпитване — Уволнение поради очевидна неспособност за справяне с работата — Жалба за отмяна — Съгласуване на жалбата до съда с жалбата по административен ред — Липса — Явна недопустимост — Иск за обезщетение)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: DI (представител: I. Vlaic, avocat)

Ответник: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (представители: L. Cerdán Ortiz-Quintana, D. Waelbroeck и A. Duron, avocats)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя след срока за изпитване, който е бил продължен с три месецаДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима. DI понася собствените си разноски и е осъден да заплати разноските, направени от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

____________