Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 4 май 2016 г. — Leon-Gonzalez/Комисия

(Дело F-116/13)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 45, 15.2.2014 г., стр.46.