Language of document :

17. juulil 2023 esitatud hagi – Poola Vabariik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-445/23)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada tervikuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. aprilli 2023. aasta otsus (EL) 2023/852, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1814 seoses lubatud heitkoguse ühikute arvuga, mis lisatakse ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi kuni 2030. aastani1 ;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

1) väide, et rikuti ELTL artikli 192 lõike 2 punkti c

Poola hinnangul on kostjaks olevad institutsioonid rikkunud ELTL artikli 192 lõike 2 punkti c, kuna nad ei võtnud vaidlustatud otsust vastu viidatud ELTL artikli alusel, milles nõutakse nõukogu ühehäälsust, samas kui vaidlustatud otsus mõjutab oluliselt liikmesriigi valikut erinevate energiaallikate vahel ning tema energiavarustuse üldstruktuuri.

2) väide, et rikuti energiasolidaarsuse põhimõtet, mis on ette nähtud ELTL artikli 194 lõike 1 punktis b

Poola hinnangul on kostjaks olevad institutsioonid rikkunud ELTL artikli 194 lõike 1 punkti b, kuna nad jätsid aastateks 2024–2030 alles otsuse 2015/1814 artikli 1 lõikes 5 märgitud väärtused, mis seab ohtu Poola energiajulgeoleku, sest arvesse ei võetud võimalike huvitatud liikmesriikide erihuve ega kaalutud nende liikmesriikide ja liidu huve.

3) väide, et rikuti EL lepingu artikli 3 lõikeid 1 ja 3, kuna võeti vastu otsus 2023/852, mis halvendab Euroopa Liidu rahvaste heaolu ning liikmesriikide vahelist sotsiaalset ühtekuuluvust

Poola hinnangul on kostjaks olevad institutsioonid rikkunud EL lepingu artikli 3 lõikeid 1 ja 3, kuna nad võtsid vastu otsuse 2023/852, mis võib tuua kaasa tööhõive vähenemise kaevandustes ja töötuse suurenemise ning sellest tulenevalt sotsiaalse ebavõrdsuse suurenemise liikmesriikide vahel ja sotsiaalse tõrjutuse suurenemise.

4) väide, et rikuti EL lepingu artikli 13 lõiget 2 TUE koostoimes otsuse 2015/1814 artikliga 3, kuna määruse mõju hindamine ei olnud piisav, ning rikuti proportsionaalsuse põhimõtet (EL lepingu artikli 5 lõige 4)

Poola hinnangul on kostjaks olevad institutsioonid rikkunud E lepingu artikli 13 lõiget 2 koostoimes otsuse 2015/1814 artikliga 3, kuna nad võtsid selle otsuse vastu puuduliku, vananenud ja vääralt koostatud mõjuhinnangu alusel, tuginedes andmetele, milles ei võetud arvesse Venemaa sõjaväelist agressiooni Ukrainas ega sellest tulenenud energiakriisi. Kostjaks olevad institutsioonid on rikkunud ka proportsionaalsuse põhimõtet (EL lepingu artikli 5 lõige 4), jättes aastateks 2024–2030 alles otsuse 2015/1814 artikli 1 lõikes 5 märgitud väärtused, ilma niisugust otsust põhjendavat põhjalikku analüüsi läbi viimata.

____________

1 ELT 2023, L 110, lk 21.