Language of document :

2023 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-445/23)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovai: Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti visą 2023 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2023/852, kuriuo dėl apyvartinių taršos leidimų, perkeltinų į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervą iki 2030 m., skaičiaus iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/18141 ;

Priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    SESV 192 straipsnio 2 dalies c punkto pažeidimas

Lenkijos vertinimu, institucijos atsakovės pažeidė SESV 192 straipsnio 2 dalies c punktą, nes priėmė ginčijamą sprendimą remdamosi ne pirma nurodyta Sutarties nuostata, pagal kurią Taryboje reikalaujama vieningumo, nors ginčijamas reglamentas turi reikšmingos įtakos valstybei narei pasirenkant įvairius energijos šaltinius ir apskritai jos apsirūpinimo energija struktūrai.

2.    SESV 194 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinto energetinio solidarumo principo pažeidimas

Lenkijos nuomone, institucijos atsakovės pažeidė SESV 194 straipsnio 1 dalies b punktą, nes 2024–2030 metams paliko galioti Sprendimo 2015/1814 1 straipsnio 5 dalyje nurodytas vertes (o tai kelia grėsmę Lenkijos energetiniam saugumui), neatsižvelgusios į konkrečius galimai suinteresuotų valstybių narių interesus ir nepalyginusios jų interesų su Sąjungos interesais.

3.    ESS 3 straipsnio 1 ir 3 dalių pažeidimas priėmus Sprendimą 2023/852, kuriuo pabloginta Sąjungos tautų gerovė ir socialinė sanglauda tarp valstybių narių.

Lenkijos vertinimu, institucijos atsakovės, priėmusios Sprendimą 2023/852, pažeidė ESS 3 straipsnio 1 ir 3 dalis, nes dėl šio sprendimo priėmimo gali sumažėti užimtumas kalnakasybos srityje ir išaugti nedarbas, ir dėl to padidėti socialinė nelygybė tarp valstybių narių bei socialinė atskirtis.

4.    ESS 13 straipsnio 2 dalies, siejamos su Sprendimo 2015/1814 3 straipsniu, pažeidimas, taip pat proporcingumo principo (ESS 5 straipsnio 4 dalis) pažeidimas

Lenkija laikosi pozicijos, kad institucijos atsakovės pažeidė ESS 13 straipsnio 2 dalį, siejamą su Sprendimo 2015/1814 3 straipsniu, nes priimdamos Sprendimą 2023/852 rėmėsi neišsamiu, pasenusiu ir klaidingai atliktu poveikio vertinimu, parengtu remiantis duomenimis, kuriais neatsižvelgta į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir dėl to kilusią energetikos krizę. Institucijos atsakovės taip pat pažeidė proporcingumo principą (ESS 5 straipsnio 4 dalis), nes 2024–2030 metams paliko galioti Sprendimo 2015/1814 1 straipsnio 5 dalyje nurodytas vertes, neatlikusios tokį sprendimą pagrindžiančių patikimų analizių.

____________

1 OL L 107, 2023, p. 1.