Language of document :

Prasība, kas celta 2023. gada 17. jūlijā – Polijas Republika/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-445/23)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Polijas Republika (pārstāvis: B. Majczyna)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

pilnībā atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2023/852 (2023. gada 19. aprīlis), ar ko Lēmumu (ES) 2015/1814 groza attiecībā uz kvotu skaitu, kurš līdz 2030. gadam jāieskaita Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezervē 1 ;

piespriest Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1) LESD 192. panta 2. punkta c) apakšpunkta pārkāpums

Polija uzskata, ka, nepieņemot apstrīdēto lēmumu, pamatojoties uz LESD 192. panta 2. punkta c) apakšpunktu, kurā ir prasīta Padomes vienprātīgs lēmums, lai gan apstrīdētā regula ievērojami ietekmē dalībvalsts izvēli starp dažādiem enerģijas veidiem un kopējo tās energoapgādes sistēmu, atbildētājas iestādes esot pārkāpušas minēto līguma normu.

2) LESD 194. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums

Polija uzskata, ka, 2024.–2030. gadam saglabājot Lēmuma 2015/1814 1. panta 5. punktā noteiktās vērtības, atbildētājas iestādes ir pārkāpušas LESD 194. panta 1. punkta b) apakšpunktu un tas apdraudot Polijas neatkarību enerģētikas jomā, neņemot vērā citas iespējami ieinteresēto dalībvalstu intereses un nelīdzsvarojot to intereses ar Savienības interesēm.

3) LES 3. panta 1. un 3. punkta pārkāpums, pieņemot Lēmumu 2023/852, kas grauj Eiropas Savienības tautu labklājību un sociālo kohēziju starp dalībvalstīm

Polija uzskata, ka, pieņemot Lēmumu 2023/852, atbildētājas iestādes esot pārkāpušas LES 3. panta 1. un 3. punktu un tas varot radīt grūtības kalnrūpniecībā un bezdarba pieaugumu un tā rezultātā palielināt sociālās nevienlīdzības līmeni dalībvalstīs, kā arī palielināt sociālo atstumtību.

4) LES 13. panta 2. punkta kopsakarā ar Lēmuma 2015/1814 3. pantu pārkāpums, nepareizi novērtējot regulējuma sekas, kā arī pārkāpjot samērīguma principu (LES 5. panta 4. punkts)

Polija uzskata, ka, pieņemot Lēmumu 2023/852, pamatodamās uz nepilnīgu, neaktuālu, kā arī kļūdaini veiktu seku vērtējumu, kas ir veikts atbilstoši datiem, kuros nav ņemts vērā Krievijas uzbrukums Ukrainai un tā izraisītā enerģētikas krīze, atbildētājas iestādes ir pārkāpušas LES 13. panta 2. punktu kopsakarā ar Lēmuma 2015/1814 3. pantu. Atbildētājas iestādes, 2024.–2030. gadam saglabājot Lēmuma 2015/1814 1. panta 5. punktā norādītās vērtības, neveicot uzticamu šī lēmuma pamatojuma analīzi, neesot ievērojušas arī samērīguma principu (LES 5. panta 4. punkts).

____________

1 OV 2023, L 110, 21. lpp.