Language of document :

Beroep ingesteld op 17 juli 2023 – Republiek Polen / Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

(Zaak C-445/23)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Republiek Polen (vertegenwoordiger: B. Majczyna als gemachtigde)

Verwerende partijen: Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

Conclusies

besluit (EU) 2023/852 van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2023 tot wijziging van besluit (EU) 2015/1814 wat betreft het aantal emissierechten dat tot 2030 in de marktstabiliteitsreserve voor de Unieregeling voor de handel in broeikasgasemissierechten moet worden opgenomen1 in zijn geheel nietig verklaren;

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in de kosten verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

Eerste middel: schending van artikel 192, lid 2, onder c), VWEU

Volgens Polen hebben verwerende partijen artikel 192, lid 2, onder c), VWEU geschonden door het bestreden besluit niet vast te stellen op basis van die bepaling van het Verdrag, die eenparigheid van stemmen van de Raad vereist, ofschoon het bestreden besluit van aanzienlijke invloed is op de keuze van een lidstaat tussen verschillende energiebronnen en de algemene voorziening van zijn energievoorziening.

Tweede middel: niet-eerbiediging van het beginsel van energiesolidariteit als bedoeld in artikel 194, lid 1, onder b), VWEU

Volgens Polen hebben verwerende partijen artikel 194, lid 1, onder b), VWEU geschonden door de in artikel 1, lid 5, van besluit 2015/1814 – een handeling die de Poolse energiezekerheid bedreigt – vermelde waarden voor de jaren 2024-2030 te handhaven, zonder rekening te houden met de bijzondere belangen van de lidstaten die kunnen worden aangetast en zonder hun belangen af te wegen tegen de belangen van de Unie.

Derde middel: schending van artikel 3, leden 1 en 3, VEU door het vaststellen van besluit 2023/852, waardoor het welzijn van de volkeren van de Europese Unie en de sociale cohesie tussen de lidstaten vermindert

Volgens Polen hebben de verwerende partijen artikel 3, leden 1 en 3, VEU geschonden door het vaststellen van besluit 2023/852, hetgeen kan leiden tot een afname van de werkgelegenheid in de mijnbouw en tot een toename van de werkloosheid, met een grotere sociale ongelijkheid tussen lidstaten en een toename van sociale uitsluiting tot gevolg.

Vierde middel: schending van artikel 13, lid 2, VEU juncto artikel 3 van besluit 2015/1814 door een ongeschikte effectbeoordeling, alsmede niet-eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel (artikel 5, lid 4, VEU)

Volgens Polen hebben de verwerende partijen artikel 13, lid 2, VEU juncto artikel 3 van besluit 2015/1814 geschonden door besluit 2023/852 vast te stellen op basis van een onvolledige, niet-actuele en onjuist uitgevoerde effectbeoordeling, die was voorbereid met gebruik van data die geen rekening hielden met de gewapende aanval van Rusland op Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis. Ook hebben de verwerende partijen het evenredigheidbeginsel (artikel 5, lid 4, VEU) niet geëerbiedigd door voor de jaren 2024-2030 de in artikel 1, lid 5, van besluit 2015/1814 vermelde waarden te handhaven, zonder betrouwbare analysen te maken die een dergelijk besluit rechtvaardigen.

____________

1 PB 2023, L 110, blz. 21.