Language of document :

Иск, предявен на 17 юли 2023 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-448/23)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Ladenburger, P. J. O. Van Nuffel, K. Herrmann)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

да се установи, че предвид тълкуването на Конституцията на Република Полша, извършено от Конституционния съд в решения от 14 юли (дело P 7/20) и 7 октомври 2021 г. (дело K 3/21), Република Полша не е изпълнила задълженията си по член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз;

да се установи, че предвид тълкуването на Конституцията на Република Полша, извършено от Конституционния съд в решения от 14 юли (дело P 7/20) и 7 октомври 2021 г. (дело K 3/21), Република Полша не е изпълнила задълженията си съгласно общите принципи на автономия, на предимство, на ефективност и на еднакво прилагане на правото на Съюза, както и съгласно принципа на обвързващо действие на решенията на Съда на Европейския съюз;

да се установи, че тъй като Конституционният съд не отговаря на изискванията за независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, вследствие на нередностите в процедурите по назначаване в него на трима съдии през декември 2015 г. и в процедурата по назначаване на неговия председател през декември 2016 г., Република Полша не е изпълнила задълженията си по член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС;

Република Полша да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в производството.

Основания и основни доводи

С първото и второто основания в исковата молба Комисията поставя под въпрос две решения на Конституционния съд на Република Полша (наричан по-нататък „Конституционният съд“) от 7 октомври 2021 г. (дело K 3/21) и 14 юли 2021 г. (дело 7/20). Тази съдебна практика води до неизпълнение на различни, но не несвързани задължения, които са наложени на Полша с Договорите на Съюза. Първото основание се отнася до нарушаването чрез посочените по-горе решения на Конституционния съд на член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС съгласно тълкуването, дадено от Съда на Европейския съюз — по-специално в решения от 2 март 2021 г., A.B. и др., C-824/18 (ECLI:EU:C:2021:153.), и 6 октомври 2021 г., W.Ż., C-487/19 (ECLI:EU:C:2021:798.) — тъй като Конституционният съд изтълкувал Конституцията на Република Полша във връзка с изискванията от правото на Съюза за ефективна съдебна защита от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, прекалено стеснително, неправилно и явно игнорирайки практиката на Съда на Европейския съюз. Второто основание се отнася до нарушаването с тези решения на Конституционния съд на принципите на предимство, на автономия, на ефективност и на еднакво прилагане на правото на Съюза, както и на принципа на обвързващо действие на решенията на Съда на Европейския съюз, тъй като в тях Конституционният съд едностранно отхвърлил принципите на предимство и на ефективност, член 2, член 4, параграф 3 и член 19, параграф 1 ДЕС и член 279 ДФЕС съгласно тяхното тълкуване и прилагане от Съда на Европейския съюз и разпоредил на всички полски органи да не прилагат тези разпоредби от Договорите.

В рамките на третото основание от исковата молба Комисията посочва, че Конституционният съд вече не осигурява гаранции като независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, по смисъла на член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз вследствие на очевидните нередности при назначаването в него на съдии през декември 2015 г. при грубо нарушаване на полското конституционно право (i), както и вследствие на нередностите в процедурата по избор на негов председател през декември 2016 г. (ii). Всяка от тези нередности в светлината на дейността на Конституционния съд в състав, формиран от така определените лица, буди в съзнанието на правните субекти основателни съмнения в безпристрастността и неподатливостта на Конституционния съд спрямо външни фактори.

____________