Language of document :

Sag anlagt den 17. juli 2023 – Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

(Sag C-448/23)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Ladenburger, P.J.O. Van Nuffel og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Polen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Polen i lyset af den fortolkning af Republikken Polens forfatning, som er anlagt af Trybunał Konstytucyjny (forfatningsdomstol, Polen) i domme af 14. juli 2021 (sag P 7/20) og 7. oktober 2021 (sag K 3/21), har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

Det fastslås, at Republikken Polen i lyset af den fortolkning af Republikken Polens forfatning, som er anlagt af Trybunał Konstytucyjny (forfatningsdomstol, Polen) i domme af 14. juli 2021 (sag P 7/20) og 7. oktober 2021 (sag K 3/21), har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til de generelle principper om autonomi, om forrang, om effektivitet, om ensartet anvendelse af EU-retten og om den bindende virkning af EU-Domstolens domme.

Det fastslås, at Republikken Polen på grund af Trybunał Konstytucyjnys (forfatningsdomstol) manglende opfyldelse af kravene til en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, som følge af uregelmæssigheder i forbindelse med procedurerne for udnævnelsen af tre dommere til nævnte domstol i december 2015 og i forbindelse med proceduren for udpegningen af dens præsident i december 2016, har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU.

Republikken Polen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ved det første og det andet anbringende har Kommissionen anfægtet to domme afsagt af Republikken Polens forfatningsdomstol (»forfatningsdomstolen«) den 7. oktober 2021 (sag K 3/21) og den 14. juli 2021 (sag P 7/20). Disse domme indebærer en tilsidesættelse af forskellige forpligtelser, som dog har forbindelse til hinanden, og som Polen er pålagt ved EU-traktaterne. Det første anbringende vedrører den omstændighed, at artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol i navnlig dom af 2. marts 2021, A.B. m.fl. (Udnævnelse af dommere til den øverste domstol – søgsmål) (C-824/18 (EU:C:2021:153), og af 6. oktober 2021, W.Ż. (Afdelingen for ekstraordinær prøvelse og offentlige sager ved den øverste domstole – udnævnelse) (C-487/19 (EU:C:2021:798), er blevet tilsidesat ved forfatningsdomsolens domme, eftersom forfatningsdomstolen med henvisning til det EU-retlige krav om en effektiv domstolsbeskyttelse ved en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, har anlagt en fortolkning af Republikken Polens forfatning, som er for snæver og fejlagtig, og som åbenlyst lader EU-Domstolens praksis ude af betragtning. Det andet anbringende vedrører den omstændighed, at princippet om autonomi, princippet om forrang, princippet om effektivitet, princippet om ensartet anvendelse af EU-retten og princippet om den bindende virkning af EU-Domstolens domme er blevet tilsidesat ved forfatningsdomstolens domme, eftersom forfatningsdomstolen i de nævnte domme ensidigt har tilsidesat princippet om forrang og princippet om effektivitet i henhold til artikel 2 TEU, artikel 4, stk. 3, TEU og artikel 19, stk. 1, TEU samt artikel 279 TEUF, således som disse principper følger af EU-Domstolens faste fortolkning og anvendelse, og har pålagt alle polske myndigheder at se bort fra disse traktatbestemmelser.

Ved det tredje anbringende har Kommissionen argumenteret for, at forfatningsdomstolen som følge af i) åbenlyse uregelmæssigheder i forbindelse med udnævnelsen af dommere ved forvaltningsdomstolen i december 2015, som klart er strid med den polske forfatning, og som følge af ii) uregelmæssigheder i forbindelse med proceduren for udpegningen af forfatningsdomstolens præsident i december 2016 ikke længere frembyder de garantier, som er kendetegnende for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, i henhold til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, sammenholdt med chartrets artikel 47. Disse uregelmæssigheder giver, i lyset af de opgaver, som forfatningsdomstolen, bestående af personer, der er udpeget på denne vis, skal varetage, anledning til begrundet tvivl hos borgerne med hensyn til forfatningsdomstolens upartiskhed og uimodtagelighed over for ekstern indblanding.

____________