Language of document :

Kanne 17.7.2023 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(asia C-448/23)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Ladenburger, P. J. O. Van Nuffel ja K. Herrmann)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

todetaan, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaisia velvoitteitaan, kun Trybunał Konstytucyjny (perustuslakituomioistuin) on tulkinnut Puolan tasavallan perustuslakia 14.7.2021 (asia P 7/20) ja 7.10.2021 (asia K 3/21) antamissaan tuomioissa

todetaan, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut unionin oikeuden yleisiä riippumattomuuden, etusijan, tehokkuuden ja yhtenäisen tulkinnan periaatteita eikä unionin tuomioistuimen tuomioiden sitovuuden periaatetta, kun Trybunał Konstytucyjny (perustuslakituomioistuin) on tulkinnut Puolan tasavallan perustuslakia 14.7.2021 (asia P 7/20) ja 7.10.2021 (asia K 3/21) antamissaan tuomioissa

todetaan, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen     alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska Trybunał Konstytucyjny (perustuslakituomioistuin) ei täytä vaatimuksia riippumattomasta, puolueettomasta ja etukäteen lailla perustetusta tuomioistuimesta, koska menettelyssä tämän tuomioistuimen kolmen tuomarin nimittämiseksi joulukuussa 2015 ja sen presidentin nimittämiseksi joulukuussa 2016 on tapahtunut säännöstenvastaisuuksia

Puolan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisellä ja toisella kanneperusteella komissio kyseenalaistaa kaksi Puolan tasavallan Trybunał Konstytucyjnyn (jäljempänä perustuslakituomioistuin) antamaa tuomiota, nimittäin 7.10.2021 (asia K 3/21) ja 14.7.2021 (asia P 7/20) annetut tuomiot. Komission mukaan kyseisellä oikeuskäytännöllä rikotaan erilaisia mutta toisiinsa liittyviä velvoitteita, joita Puolan tasavallalla on perussopimusten nojalla. Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, että mainituissa perustuslakituomioistuimen tuomioissa rikotaan SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa sellaisena kuin unionin tuomioistuin on tulkinnut sitä erityisesti tuomiossa 2.3.2021, A. B. ym. (Tuomareiden nimittäminen ylimpään tuomioistuimeen – Muutoksenhaku) (C-824/18, EU:C:2021:153) ja tuomiossa 6.10.2021, W. Ż. (Ylimmän tuomioistuimen ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevä jaosto – Nimittäminen) (C-487/19, EU:C:2021:798), koska perustuslakituomioistuin on tulkinnut Puolan tasavallan perustuslakia unionin oikeuden mukaisten vaatimusten, jotka koskevat tehokasta oikeussuojaa, jonka takaa riippumaton, puolueeton ja etukäteen lailla perustettu tuomioistuin, osalta liian suppeasti, virheellisesti ja selvästi ottamatta huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön. Toisessa kanneperusteessa väitetään, että mainituissa perustuslakituomioistuimen tuomioissa loukataan unionin oikeuden etusijan, riippumattomuuden, tehokkuuden ja yhtenäisen tulkinnan periaatetta, koska perustuslakituomioistuin on niissä yksipuolisesti jättänyt soveltamatta SEU 2 artiklan, 4 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan etusijan ja tehokkuuden periaatteita sellaisina kuin unionin tuomioistuin on toistuvasti tulkinnut ja soveltanut niitä ja antanut kaikille puolalaisille elimille määräyksen jättää nämä perussopimuksen määräykset soveltamatta.

Kolmannessa kanneperusteessa komissio väittää, että perustuslakituomioistuin ei ole enää riippumaton, puolueeton ja etukäteen lailla perustettu tuomioistuin SEU 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, tarkoitetulla tavalla, koska Puolan perustuslakia selvästi rikkomalla on nimitetty tuomareita perustuslakituomioistuimeen joulukuussa 2015 (i) ja koska perustuslakituomioistuimen presidentin valintamenettelyssä joulukuussa 2016 (ii) on tapahtunut säännöstenvastaisuuksia. Jokainen näistä säännöstenvastaisuuksista aiheuttaa yksityishenkilöiden keskuudessa perusteltuja epäilyksiä tällä tavoin nimitetyistä henkilöistä koostuvan perustuslakituomioistuimen puolueettomuudesta ja siitä, että se on ulkopuolisen vaikutusvallan ulottumattomissa.

____________