Language of document :

Sag anlagt den 18. juli 2023 – Republikken Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-451/23)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Republikken Polen (ved B. Majczyna, som befuldmægtiget)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/857 af 19. april 2023 om ændring af forordning (EU) 2018/842 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne for 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og af forordning (EU) 2018/1999 1 annulleres i sin helhed.

Europa-Parlamentet og Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1) Anbringende om tilsidesættelse af artikel 192, stk. 2, litra c), TEUF.

Efter Polens opfattelse har de sagsøgte institutioner tilsidesat artikel 192, stk. 2, litra c), TEUF ved til trods for, at den anfægtede afgørelse i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning, ikke at have vedtaget den anfægtede forordning på grundlag af denne traktatbestemmelse, som kræver enstemmighed i Rådet.

2) Anbringende om tilsidesættelse af princippet om solidaritet på energiområdet i henhold til artikel 194, stk. 1, litra b), TEUF.

Polen er i betragtning af, at der ikke er taget hensyn til de særlige interesser i medlemsstaterne, der kan blive berørt, og at disse medlemsstaters interesser ikke er blevet afvejet over for Unionens interesser, af den opfattelse, at de sagsøgte institutioner har tilsidesat artikel 194, stk. 1, litra b), TEUF ved at forhøje Unionens og de enkelte medlemsstaters mål for reduktion af drivhusgasemissioner til 40%, hvilket truer Polens energisikkerhed.

3) Anbringende om tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 5, stk. 4, TEU.

Efter Polens opfattelse har de sagsøgte institutioner tilsidesat proportionalitetsprincippet ved at forhøje Unionens og de enkelte medlemsstaters mål for reduktion af drivhusgasemissioner til 40% på grundlag af den fejlagtige analyse indeholdt i konsekvensanalysen, der er ufuldstændig, behæftet med fejl og baseret på forældede oplysninger.

4) Anbringende om tilsidesættelse af princippet om loyalt samarbejde i henhold til artikel 4, stk. 3, TEU.

Polen er af den opfattelse, at de sagsøgte institutioner har tilsidesat princippet om loyalt samarbejde ved i forordning 2023/857 at fastsætte mål for reduktion, som i) er baseret på en social, økonomisk og politisk situation, der ikke afspejler den aktuelle virkelighed, og ii) er løsrevet fra medlemsstaternes reelle muligheder.

____________

1 EUT 2023, L 111, s. 1.