Language of document :

Иск, предявен на 26 юли 2023 – Европейска комисия / Република България

(Дело C-479/23)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Ilkova и P. Messina)

Ответник: Република България

Искания

Комисията иска Съдът:

да установи, че като не е приела необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива (ЕС) 2019/5201 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза, или във всеки случай, като не ги е съобщила на Комисията, Република България не е изпълнила задълженията си по член 32, параграф 1 от посочената директива;

да осъди Република България да заплати на Комисията еднократно платима сума, съответстваща на по-високата от следните две суми: (i) сумата от 1800 EUR на ден, умножена по броя дни, изтекли от деня, следващ изтичането на срока за транспониране, установен в посочената директива, до деня на прекратяване на нарушението или, ако нарушението продължава, до деня на постановяване на съдебното решение; или (ii) минималната еднократно платима сума в размер на 504 000 EUR;

да осъди, в случай че неизпълнението на задължения по точка 1 продължава до датата на постановяване на съдебното решение по настоящото производство, Република България да заплаща на Комисията периодична имуществена санкция в размер на 9720 EUR на ден, считано от датата на постановяване на решението на Съда по настоящото производство, докато тази държава не изпълни задълженията си в съответствие с настоящата директива;

да се осъди Република България да заплати разноските.

Правни основания и главни доводи

Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза установява набор от правила, с цел да се постигне оперативна съвместимост за пътно таксуване и да се установи правно основание за трансграничния обмен на информация за превозните средства и техните собственици или държатели, които не са заплатили пътни такси в Съюза.

Съгласно член 32, параграф 1 от директивата държавите членки трябваше да въведат в сила законовите, подзаконовите и административни мерки, необходими, за да се съобразят с нея най-късно до 19 октомври 2021 г. От държавите членки се изискваше също така незабавно да съобщят на Комисията текста на приетите мерки.

Комисията е изпратила официално уведомително писмо до Република България на 19 октомври 2021 г. На 19 май 2022 г. Комисията е изпратила мотивирано становище до Република България. Въпреки това мерките за транспониране все още не са приети от Република България, нито съобщени на Комисията.

____________

1 OB 2019, L 91, стр. 45.