Language of document :

26. juulil 2023 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-479/23)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Ilkova ja P. Messina)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub

tuvastada, et kuna Bulgaaria Vabariik ei ole võtnud vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/520 liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta1 täitmiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme või vähemalt ei ole neist komisjonile teada andnud, siis on Bulgaaria Vabariik rikkunud direktiivi (EL) 2019/520 artikli 32 lõikest 1 talle tulenevaid kohustusi;

mõista Bulgaaria Vabariigilt välja põhisumma, mis vastab mõlemast järgmisest summast suuremale: i) iga päeva eest 1800 eurot korrutatuna päevade arvuga alates päevast, mis on möödunud direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast kuni liikmesriigi kohustuste rikkumise lõpetamise päevani või kui rikkumist ei lõpetata, kuni kohtuotsuse kuulutamise päevani käesolevas menetluses; ii) minimaalne põhisumma 504 000 eurot;

juhul kui punktis 1 nimetatud liikmesriigi kohustuste täitmata jätmine kestab edasi käesolevas menetluses kohtuotsuse kuulutamise päevani, siis mõista Bulgaaria Vabariigilt komisjoni kasuks välja karistusmakse 9720 eurot päevas iga kohustuste täitmisega hilinemise päeva eest alates kohtuotsuse kuulutamise päevast käesolevas menetluses seni, kuni Bulgaaria Vabariik oma direktiivist tulenevad kohustused täidab;

mõista kohtukulud välja Bulgaaria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/520 liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta sisaldab regulatsiooni teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime saavutamiseks ning õigusliku aluse kehtestamiseks piiriülese teabevahetuse jaoks niisuguste sõidukite, nende omanike või valdajate kohta, kes on jätnud liidus teemaksu tasumata.

Direktiivi artikli 32 lõike 1 kohaselt pidid liikmesriigid direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid jõustama hiljemalt 19. oktoobriks 2021. Peale selle pidid nad edastama kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Komisjon saatis 19. oktoobril 2021 Bulgaaria Vabariigile ametliku kirja. 19. mail 2022 saatis komisjon Bulgaaria Vabariigile põhistatud arvamuse. Sellest hoolimata ei ole võetud meetmeid direktiivi ülevõtmiseks või vähemalt ei ole komisjonile neist teatatud.

____________

1 ELT 2019, L 91, lk 45.