Language of document :

Recurs introdus la 21 iulie 2023 de EnergieVerbund Dresden GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 17 mai 2023 în cauza T-317/20, EnergieVerbund Dresden GmbH/Comisia Europeană

(Cauza C-468/23 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: EnergieVerbund Dresden GmbH (reprezentanți: I. Zenke, avocată, T. Heymann, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Federală Germania, E.ON SE, RWE AG

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 17 mai 2023, EnergieVerbund Dresden GmbH /Comisia (T-317/20) și anularea Deciziei Comisiei Europene din 26 februarie 2019 referitoare la concentrarea „RWE/E.ON Assets” (cazul M.8871, JO 2000, C 111, p. 1);

1a.    în subsidiar și în orice caz, trimiterea cauzei T-317/20 spre rejudecare Tribunalului în vederea pronunțării deciziei necesare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor efectuate de recurentă cu onorariile de avocat și cu deplasarea aferente cauzei T-317/20.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, recurenta susține că Tribunalul a interpretat în mod eronat în hotărârea atacată dreptul Uniunii, în special articolul 101 TFUE și articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 139/20041 .

În primul rând, dreptul Uniunii a fost încălcat prin neaplicarea articolului 101 TFUE din cauza unui pretins efect de blocaj al articolului 21 din Regulamentul privind concentrările economice (punctul 391 și următoarele din hotărârea atacată).

În al doilea rând, nu ar fi fost luate în considerare probele furnizate de recurentă pentru a demonstra existența unei înțelegeri între RWE și E.ON în sensul articolului 101 TFUE (punctul 391 și următoarele din hotărârea atacată).

În al treilea rând, recurenta consideră că neluarea în considerare, pentru motive de formă, a situației de fapt pe care a prezentat-o reprezintă o încălcare a drepturilor procedurale (punctul 392 și următorul, punctul 405 și următoarele din hotărârea atacată).

Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurenta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că procedurile de control al concentrărilor desfășurate de Comisie în cazurile M.8871 și M.8870, precum și procedura de control al concentrărilor desfășurată de Bundeskartellamt în cazul B8-28/19 nu constituiau părți integrante ale unei concentrări unice care trebuiau examinate în cadrul unei proceduri de concentrare.

În acest sens, Tribunalului i se impută că a exclus participarea în proporție de 16,67 % a RWE în cadrul E.ON în cazul B8-28/19 (punctul 64 și următoarele din hotărârea atacată).

În al doilea rând, recurenta critică interpretarea noțiunii de „concentrare unică” în sensul articolului 3 coroborat cu considerentul (20) al Regulamentului nr. 139/2004 (punctul 73 și următoarele din hotărârea atacată).

Al treilea motiv este întemeiat pe faptul că Tribunalul a încălcat și a aplicat în mod eronat articolul 2 din Regulamentul nr. 139/2004, atunci când a realizat o analiză eronată a pieței din cazul M.8871.

În primul rând, Tribunalul ar fi confirmat în mod eronat lipsa unei delimitări a pieței de către Comisie (punctul 219 și următoarele din hotărârea atacată).

În al doilea rând, Tribunalul nu ar fi reținut caracterul insuficient al previziunilor Comisiei referitoare la evoluția pieței (punctul 228 și următoarele din hotărârea atacată).

În al treilea rând, recurenta contestă aprecierea insuficientă, în opinia sa, a puterii în creștere a RWE pe piață (punctul 259 și următoarele din hotărârea atacată).

În al patrulea rând, recurenta impută Tribunalului că a apreciat eronat raportul de concurență dintre RWE și E.ON și dispariția E.ON (punctul 336 și următoarele din hotărârea atacată).

În sfârșit, în cadrul celui de al patrulea motiv, recurenta reproșează Tribunalului că a încălcat principiile care guvernează repartizarea sarcinii probei prin impunerea unor cerințe de probă excesive în hotărârea atacată (punctele 272, 277 și următoarele, 327, 340, 343 și 381).

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (JO 2004, L 24, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 201).