Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. července 2023 enercity AG proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 17. května 2023 ve věci T-321/20, enercity AG v. Evropská komise

(Věc C-485/23 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: enercity AG (zástupci: C. Schalast, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Spolková republika Německo, E.ON SE, RWE AG

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 17. května 2023, enercity v. Komise (T-321/20), a zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. února 2019 o spojení RWE/E.ON Assets (věc M.8871, Úř. věst. 2000, C 111, s. 1);

podpůrně, zrušil napadený rozsudek a vrátil věc Tribunálu;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku se navrhovatelka dovolává nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 263 odst. 4 SFEU. Tribunál v napadeném rozsudku definoval požadavky týkající se aktivní legitimace podle čl. 263 dost. 4 SFEU příliš restriktivně a v rozporu se svou vlastní judikaturou a judikaturou Soudního dvora. Odkázal výlučně na rozsudek ze dne 4. července 2006, easyJet v. Komise (T-177/04), aniž zohlednil okolnosti konkrétního případu. Mezi tyto okolnosti patřila zejména intenzivní účast navrhovatelky zejména v rámci celkové transakce, konkrétní účast navrhovatelky na osobní schůzce s Komisí a uznání postavení jako dotčené třetí osoby úředníkem Komise pro slyšení. Závěrem lze říci, že právní koncepce vyjádřená v napadeném rozsudku by v budoucnu vážně narušila soudní ochranu před rozhodnutími v oblasti spojování podniků.

Druhým důvodem kasačního opravného prostředku se Tribunálu vytýká porušení zásad dodržování příslušných právních předpisů a právního státu. Tribunál ve svém rozhodnutí o aktivní legitimaci nezohlednil uznání navrhovatelky a příslib úředníka pro slyšení, že ji bude informovat o dalších možnostech předložit vyjádření v průběhu řízení. Namísto toho má Tribunál za to, že se navrhovatelka mohla řízení účastnit intenzivněji. Navrhovatelka tvrdí, že se spoléhala na příslib úředníka pro slyšení jakožto orgánu Komise. Tribunál tak porušil zásady dodržování příslušných právních předpisů a ochrany legitimního očekávání. Závěrem lze říci, že napadený rozsudek vede k tomu, že Komisi by mohla v budoucnu svobodně rozhodovat o možnostech podat žalobu proti transakcím.

V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál ve svém rozhodnutí o nesprávném rozdělení celkové transakce mezi společnostmi RWE a E.ON nesprávně vyložil čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 139/20041 (dále jen „nařízení č. 139/2004“), když odkázal výlučně na konsolidované sdělení Komise k otázkám příslušnosti a nezohlednil svou vlastní judikaturu vyplývající z rozsudku ze dne 23. února 2006, Cementbouw Handel & Industrie v. Komise (T-282/02), jakož i z bodu 20 odůvodnění nařízení č. 139/2004. Tribunál tím porušil zásady hierarchie norem, přednosti zákona a dělby moci.

Konečně čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku se týká nesprávného posouzení dohody Investor Relationship Agreement, kterou předložily společnosti RWE a E.ON. Tribunál nezohlednil skutečnost, že tato dohoda je podle německého práva akciových společností neplatná. Tím nepřezkoumal podstatné zájmy, a v důsledku toho přijal rozhodnut, které je z právního hlediska nesprávné.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) (Úř. věst. 2004, L 24, 29.1.2004, s. 1; Zvl. vyd.08/03 s. 40).