Language of document :

Иск, предявен на 28 юли 2023 г. — Европейска комисия/Португалска република

(Дело C-487/23)

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Santiago de Albuquerque и G. Gattinara)

Ответник: Португалска република

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да обяви, че Португалската република не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 3 и параграф 4, буква б) от Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки1 , тъй като не е гарантирала и не гарантира, че:

‒ местната администрация, през периода 2013 - 2018 г.;

‒ португалските държавни структури, които предоставят здравни услуги (здравен подсектор), през периода 2013 - 2022 г.;

‒ автономен регион Мадейра, през периода 2013 - 2022 г.;

‒ автономен регион Азорски острови, през 2013 г. и 2015 - 2022 г.,

заплащат своите търговски дългове в сроковете, предвидени в посочения член.

да осъди Португалската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Искът има за causa petendi неизпълнението от Португалската република на член 4, параграф 3 и параграф 4, буква б) от Директива 2011/7/ЕС в периода от 2012 г. до сега. Съгласно тези норми държавите членки следят при търговките сделки, при които длъжникът е публичен орган, срокът за плащане да не надвишава 30 календарни дни. Този срок може да бъде продължен до 60 дни за държавните структури, които предоставят здравни услуги или които са надлежно признати за такива. Директива 2011/7/ЕС предвижда срок за транспонирането ѝ от държавите членки най-късно до 16 март 2013 г.

Европейската комисия започва административната фаза, предхождаща производството по неизпълнение на Директива 2011/7/ЕС срещу Португалската република, след като привлича вниманието на тази държава членка върху систематичното и продължаващо неизпълнение от различни португалски публични образувания на сроковете, предвидени за плащането на търговски дългове в член 4, параграф 3 и параграф 4, буква б) от Директива 2011/7/ЕС. Това неизпълнение продължава да е налице към датата на изтичането на срока, определен в мотивираното становище (5 декември 2017 г.).

Набор от мониторингови доклади относно средните срокове за плащане на публичните образувания в различни сектори на португалската публична администрация, изпратени от Португалската република на службите на Комисията, по искане на последните, показват, че тези образувания продължават след изтичането на срока, посочен в мотивираното становище, и до датата на предявяване на иска, да плащат своите търговски дългове в срокове, които надвишават предвидените в член 4, параграф 3 и параграф 4, буква б) от Директива 2011/7/ЕС. Става въпрос по-конкретно за следните държавни структури:

‒ местната администрация, през периода 2013 - 2018 г.;

‒ португалските държавни структури, които предоставят здравни услуги (здравен подсектор), през периода 2013 - 2022 г.;

‒ автономен регион Мадейра, през периода 2013 - 2022 г.;

‒ автономен регион Азорски острови, през 2013 г. и 2015 - 2022 г.

Освен това в докладите относно 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Португалската република е включила непълни данни, претендирайки, че не разполага с данните на местната администрация за тези години поради промяна в счетоводната система на тази администрация. Към датата на предявяване на иска Португалската република не е допълнила данните в тези доклади, нито е изпратила актуализирани данни.

Вследствие на това Комисията заключава, че Португалската република не е изпълнила задълженията си по силата на член 4, параграф 3 и параграф 4, буква б) от Директива 2011/7/ЕС, като не е гарантирала, че горепосочените публични образувания ще платят търговските си задължения в сроковете, предвидени в този член.

____________

1     ОВ L 48, 2011 г., стр. 1