Language of document :

Sag anlagt den 28. juli 2023 – Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

(Sag C-487/23)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Santiago de Albuquerque og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Portugisiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 4, stk. 4, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1 , idet den ikke har sikret og ikke sikrer, at

–    lokalmyndigheder, i 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018,

–    portugisiske offentlige organer, der leverer sundhedspleje (undersektoren for sundhed), fra 2013 til 2022,

–    den selvstyrende region Madeira, fra 2013 til 2022,

–    den selvstyrende region Azorerne, i 2013 og fra 2015 til 2022,

betaler deres handelsgæld inden for de frister, der er fastsat i denne artikel.

Den Portugisiske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Søgsmålsgrundlaget er Den Portugisiske Republiks tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, og artikel 4, litra b), i (4)(b) i direktiv 2011/7/EU, fra 2012 og frem til nu. I henhold til disse bestemmelser skal medlemsstaterne sikre, at i forbindelse med handelstransaktioner, hvor skyldneren er en offentlig myndighed, at betalingsfristen ikke overskrider 30 dage. Denne periode kan forlænges til 60 dage for offentlige organer, der leverer sundhedspleje, og som er behørigt anerkendt dertil. Direktiv 2011/7/EU fastsætter, at medlemsstaterne skulle gennemføre dets bestemmelser senest den 16. marts 2013.

Efter at have gjort Den Portugisiske Republik opmærksom på den systematiske og vedvarende manglende overholdelse, af flere portugisiske offentlige myndigheder, af betingelserne for betaling af handelsgæld, som fastsat i artikel 4, stk. 3, og artikel 4, litra b), i direktiv 2011/7/EU, indledte Europa-Kommissionen den administrative fase af traktatbrudsproceduren mod denne medlemsstat. Den manglende overholdelse bestod på tidspunktet for udløbet af den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse (5.12.2017).

En række overvågningsrapporter med data om de offentlige myndigheders gennemsnitlige betalingsfrister inden for forskellige sektorer i den portugisiske offentlige forvaltning, fremsendt af Den Portugisiske Republik til Kommissionens tjenestegrene på deres anmodning herom, viser, at efter udløbet af den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse og indtil datoen for sagens anlæg, betalte de portugisiske offentlige myndigheder i forskellige sektorer af den portugisiske offentlige forvaltning, fortsat deres handelsgæld inden for frister, der er længere end dem, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, og artikel 4, litra b), i direktiv 2011/7/EU. Det drejer sig særligt om følgende offentlige myndigheder:

–    Lokalmyndigheder, i 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.

–    Portugisiske offentlige organer, der leverer sundhedspleje (undersektoren for sundhed), fra 2013 til 2022.

–    Den selvstyrende region Madeira, fra 2013 til 2022.

–    Den selvstyrende region Azorerne, i 2013 og fra 2015 til 2022.

Endvidere inkluderede Den Portugisiske Republik kun ufuldstændige data i rapporterne for 2020, 2021 og 2022, angiveligt fordi den ikke havde data fra lokalmyndigheder for disse år på grund af en ændring i bogføringssystemet for lokalmyndighederne. Frem til den dato, hvor sagen blev anlagt, havde Den Portugisiske Republik ikke kompletteret data i de nævnte rapporter eller fremsendt opdateret data.

Kommissionen konkluderer derfor, at Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 4, litra b), i direktiv 2011/7/EU, idet den ikke har sikret og ikke sikrer, at de ovennævnte offentlige myndigheder betaler deres handelsgæld inden for de frister, der er fastsat i denne artikel.

____________

1 EUT 2011, L 48, s. 1