Language of document :

Acțiune introdusă la 28 iulie 2023 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

(Cauza C-487/23)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Santiago de Albuquerque și G. Gattinara, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză

Concluziile

Reclamanta solicită Curții:

să declare că Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (3) și alineatul (4) litera (b) din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale1 , întrucât nu a garantat și nu garantează că:

‒administrația locală, în anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018,

‒entitățile publice portugheze care furnizează îngrijiri medicale (subsectorul sănătății), din anul 2013 și până în anul 2022,

‒Regia Autonomă Madeira, din anul 2013 și până în anul 2022,

‒Regia Autonomă Azore, în anul 2013 și din anul 2015 și până în anul 2022,

își plătesc datoriile comerciale în termenele prevăzute în acest articol.

să oblige Republica Portugheză la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

La baza acțiunii se află încălcarea de către Republica Portugheză a articolului 4 alineatul (3) și alineatul (4) litera (b) din Directiva 2011/7/UE din anul 2012 și până în prezent. Potrivit acestor dispoziții, statele membre garantează că în tranzacțiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică termenul de plată nu depășește 30 de zile. Acest termen poate fi prelungit până la 60 de zile pentru entitățile publice care furnizează îngrijiri medicale și care sunt certificate în acest sens. Directiva 2011/7/UE stabilește că statele membre trebuiau să transpună această directivă până la 16 martie 2013 cel mai târziu.

După ce a atras atenția Republicii Portugheze asupra neîndeplinirii sistematice și persistente de către mai multe entități publice portugheze a obligațiilor privind plățile comerciale prevăzute la articolul 4 alineatul (3) și alineatul (4) litera (b) din Directiva 2011/7/UE, Comisia Europeană a inițiat împotriva acestui stat membru faza precontencioasă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Neîndeplinirea obligațiilor a persistat până la expirarea termenului prevăzut în avizul motivat (5 decembrie 2017).

Un set de rapoarte de monitorizare cu date privind termenele medii de plată ale entităților publice din diferite sectoare ale administrației publice portugheze, trimise de Republica Portugheză serviciilor Comisiei la cererea acestora, arată că, după expirarea perioadei stabilite în avizul motivat și până la data introducerii acțiunii, entitățile publice portugheze din diverse sectoare ale administrației publice portugheze au continuat să-și plătească datoriile comerciale în termene mai lungi decât cele prevăzute la articolul 4 alineatul (3) și alineatul (4) litera (b) din Directiva 2011/7/UE. Este vorba mai concret de următoarele entități publice:

‒administrația locală, în anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018,

‒entitățile publice portugheze care furnizează îngrijiri medicale (subsectorul sănătății), din anul 2013 și până în anul 2022,

‒Regia Autonomă Madeira, din anul 2013 și până în anul 2022,

‒Regia Autonomă Azore, în anul 2013 și din anul 2015 și până în anul 2022.

De asemenea, Republica Portugheză, în rapoartele pentru anii 2020, 2021 și 2022, au inclus numai date incomplete, susținând că nu a dispus de date pentru administrația locală pentru acei ani ca urmare a unei modificări a sistemului contabil pentru administrația locală. Până la data introducerii acțiunii, Republica Portugheză nu completase datele din rapoartele respective și nu trimisese date actualizate.

Astfel, Comisia conchide că Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (3) și alineatul (4) litera (b) din Directiva 2011/7/UE, întrucât nu a garantat și nu garantează că entitățile publice susmenționate își plătesc datoriile comerciale în termenele prevăzute în acest articol.

____________

1 JO 2011, L 48, p. 1.