Language of document :

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH 21. juulil 2023 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 17. mai 2023. aasta otsuse peale kohtuasjas T-314/20: Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-466/23 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (esindajad: Rechtsanwältin I. Zenke, Rechtsanwalt T. Heymann)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Saksamaa Liitvabariik, E.ON SE, RWE AG

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 17. mai 2023. aasta otsus Stadtwerke Hameln Weserbergland vs. komisjon (T-314/20) ja Euroopa Komisjoni 26. veebruari 2019. aasta otsus, mis puudutab koondumist „RWE/E.ON Assets“ (juhtum M.8871; ELT 2020, C 111, lk 1);

1a. teise võimalusena ja igal juhul saata kohtuasi T-314/20 iga vajaliku otsuse tegemiseks tagasi Üldkohtule;

mõista kohtukulud, sealhulgas apellandil menetluses T-314/20 tekkinud advokaadi- ja reisikulud, välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse esimeses väites heidab apellant ette puudulikku põhjendamist, asjaolude moonutamist ja menetlusõiguste rikkumist.

Esiteks ei ole vaidlustatud kohtuotsus piisavalt põhjendatud, kuna sellest ei nähtu, kas/kuidas Üldkohus apellandi turupositsiooni mõjutamist hindas (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 23 jj).

Teiseks moonutas Üldkohus apellandi esitatut, leides, et ei esine erilisi asjaolusid apellandi turupositsiooni mõjutamiseks (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 31).

Kolmandaks rikkus Üldkohus apellandi menetlusõigusi, sest ta ei käsitlenud apellandi materiaalset puudutatust.

Apellatsioonkaebuse teises väites väidab apellant, et Üldkohus kohaldas vääralt ELTL artikli 263 neljandat lõiku. Kohtuotsuses on ekslikult eitatud seda, et apellant on selle sätte kohaselt isiklikult puudutatud.

Üldkohus leidis esiteks ekslikult, et apellandi isikliku puutumuse tuvastamise eeldus on ametlik osavõtt koondumise kontrollimise menetlusest M.8871.

Teiseks esitas Üldkohus liiga suuri nõudmisi seoses täiendavate spetsiifiliste asjaoludega, et tõendada apellandi isiklikku puutumust.

Apellatsioonkaebuse kolmanda väite kohaselt ei hinnanud Üldkohus apellandi hagi materiaalõiguslikke aluseid. Kohtuotsusele asjas T-312/20 viidates väidab apellant, et Üldkohus tõlgendas vääralt liidu õigust, nimelt ELTL artiklit 101 ja määruse (EÜ) 139/20041 artikli 21 lõiget 1.

Esiteks on rikutud liidu õigust sellega, et määruse nr 139/2004 artikli 21 väidetavalt blokeeriva toime tõttu jäeti kohaldamata ELTL artikkel 101 (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punkt 392 jj).

Teiseks ei ole arvesse võetud apellandi esitatud tõendeid ELTL artikli 101 tähenduses kartellikokkuleppe kohta RWE ja E.ON vahel (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punkt 392 jj).

Kolmandaks kujutab endast menetlusõiguste rikkumist see, et apellandi esitatud faktilised asjaolud jäeti formaalsetel põhjustel arvesse võtmata (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punktid 393 ja 394, punkt 406 jj).

Apellatsioonkaebuse neljandas väites väidab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta ei käsitlenud komisjoni koondumiste kontrolli menetlust juhtumites M.8871 ja M.8870 ning samuti Bundeskartellamti koondumiste kontrolli menetlust juhtumis B8-28/19 ühe koondumise osadena, mida oleks pidanud kontrollima ühe koondumiste kontrolli menetluse raames.

Seejuures heidab ta Üldkohtule esiteks ette, et viimane ei võtnud arvesse juhtumis B8-28/19 RWE poolt 16,67% osaluse omandamist E.ONis (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punkt 65 jj).

Teiseks kritiseerib ta mõiste „üks koondumine“ tõlgendamist vastavalt määruse nr 139/2004 artiklile 3 koostoimes põhjendusega 20 (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punkt 74 jj).

Apellatsioonkaebuse viienda väite kohaselt rikkus Üldkohus juhtumis M.8871 turgu vääralt analüüsides ka määruse nr 139/2004 artiklit 2 ja ei kohaldanud seda õigesti.

Esiteks kiitis Üldkohus ekslikult heaks selle, et komisjon jättis turu määratluse lahtiseks (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punkt 220 jj).

Teiseks ei näinud Üldkohus probleemi selles, et komisjon ei olnud turu arenguid piisavalt prognoosinud (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punkt 229 jj).

Kolmandaks kritiseerib apellant seda, et tema arvates ei hinnatud piisavalt RWE kasvavat turuvõimu (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punkt 260 jj).

Neljandaks heidab apellant Üldkohtule ette, et viimane hindas puudulikult RWE ja E.ONi vahelist konkurentsisuhet ning E.ONi kadumist (kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuse punkt 339 jj).

Apellatsioonkaebuse kuuendas väites heidab apellant Üldkohtule ette, et Üldkohus rikkus tõendamiskoormise jagunemise põhimõtteid, kui ta esitas kohtuasjas T-312/20 tehtud kohtuotsuses (punktid 273, 278 jj, 328, 341, 344 ja 382) apellandile ülemäära kõrgeid nõudeid tõendamisel.

____________

1 Nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus) (ELT 2004, L 24, lk 1, ELT eriväljaanne 08/03, lk 40).