Language of document :

Иск, предявен на 26 юли 2023 – Европейска комисия / Република България

(Дело C-480/23)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: Е. Русева и P. Messina)

Ответник: Република България

Искания

Комисията иска Съдът:

да установи, че като не е приела необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива (ЕС) 2019/11611 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/EO за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни преводни средства, или във всеки случай, като не ги е съобщила на Комисията, Република България не е изпълнила задълженията си по член 2, параграф 1 от посочената директива;

да осъди Република България да заплати на Комисията еднократно платима сума, съответстваща на по-високата от следните две суми: (i) сумата от 1800 EUR на ден, умножена по броя дни, изтекли от деня, следващ изтичането на срока за транспониране, установен в посочената директива, до деня на прекратяване на нарушението или, ако нарушението продължава, до деня на постановяване на съдебното решение; или (ii) минималната еднократно платима сума в размер на 504 000 EUR;

в случай че неизпълнението на задължения по точка 1 продължава до датата на постановяване на съдебното решение по настоящото производство, да осъди Република България да заплаща на Комисията периодична имуществена санкция в размер на 10 800 EUR на ден, считано от датата на постановяване на решението на Съда по настоящото производство, докато тази държава не изпълни задълженията си в съответствие с настоящата директива;

да осъди Република България да заплати разноските.

Правни основания и главни доводи

Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/EO за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства (1) („директивата“) цели насърчаване и стимулиране на пазара на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства и увеличаване на приноса на транспортния сектор за реализиране на политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и енергетиката. За постигането на тези цели директивата изисква от държавите членки да гарантират, че при обществени поръчки на някои превозни средства, възлагащите органи и възложителите вземат предвид енергийните аспекти и въздействието на околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, включително потреблението на енергия, емисиите на СО2 и емисиите на определени замърсители.

Съгласно член 2, параграф 1 от директивата държавите членки са длъжни в срок до 2 август 2021г. да въведат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за съобразяването с директивата, както и незабавно да информират Комисията за това. При приемането на разпоредбите за транспониране на директивата, държавите членки трябва също така да осигурят, че тези разпоредби съдържат препратка към директивата или са придружени от такава препратка при официалното им публикуване.

Комисията е изпратила официално уведомително писмо до Република България на 29 септември 2021 г. На 6 април 2022 г. Комисията е изпратила мотивирано становище до Република България. Въпреки това мерките за транспониране все още не са приети от Република България, нито съобщени на Комисията.

____________

1 OB 2019, L 188, стр. 116.