Language of document :

Sag anlagt den 26. juli 2023 – Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

(Sag C-480/23)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved E. Ruseva og P. Messina, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Bulgarien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 1 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport, idet medlemsstaten ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, eller under alle omstændigheder ikke har underrettet Kommissionen herom.

Republikken Bulgarien tilpligtes at betale et fast beløb, der svarer til det højeste af de to følgende beløb: i) en dagbod på 1 800 EUR ganget med antallet af dage fra dagen efter udløbet af den i direktivet fastsatte gennemførelsesfrist indtil det tidspunkt, hvor traktatbruddet er bragt til ophør, eller, såfremt traktatbruddet fortsætter, indtil datoen for afsigelse af dommen i denne sag, eller ii) et fast minimumsbeløb på 504 000 EUR.

Såfremt det i punkt 1 anførte traktatbrug fortsætter indtil datoen for afsigelse af dommen i denne sag, tilpligtes Republikken Bulgarien at betale Kommissionen en daglig tvangsbøde på 10 800 EUR fra datoen for afsigelse af dommen i denne sag, og så længe denne medlemsstat tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til dette direktiv.

Republikken Bulgarien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (herefter »direktivet«) har til formål at fremme og stimulere markedet for renere og mere energieffektive køretøjer og at forbedre transportsektorens bidrag til Unionens miljø-, klima- og energipolitikker. Med henblik på at opnå disse mål skal medlemsstaterne i henhold til direktivet sikre, at ordregivende myndigheder og ordregivere tager hensyn til energi- og miljøbelastningen i hele driftslevetiden, herunder energiforbrug og CO2-emissioner samt visse forurenende stoffer, når de indkøber bestemte køretøjer til vejtransport.

I henhold til direktivets artikel 2, stk. 1, skal medlemsstaterne sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 2. august 2021 og straks underrette Kommissionen herom. Medlemsstaterne skal derudover sikre, at gennemførelsesbestemmelserne til direktivet ved vedtagelsen skal indeholde en henvisning til dette direktiv eller ved offentliggørelsen skal ledsages af en sådan henvisning.

Den 29. september 2021 tilsendte Kommissionen Republikken Bulgarien en åbningsskrivelse. Den 6. april 2022 sendte Kommissionen en begrundet udtalelse til Republikken Bulgarien. På trods heraf har Republikken Bugarien indtil videre hverken truffet gennemførelsesforanstaltninger eller givet Kommissionen meddelelse herom.

____________

1 EUT 2019, L 188, s. 116.