Language of document :

24. juulil 2023 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-462/23)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: N. Nikolova ja B Rous Demiri)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul

tuvastada, et kuna Bulgaaria Vabariik ei ole keelanud ühest ja samast allikast pärit loodusliku mineraalvee ja allikavee turustamist rohkem kui ühe müüginimetuse all ega ole nõudnud, et loodusliku mineraalvee ja allikavee märgistusel oleks kirjas allika nimi, ning on lubanud kasutada mõistet „allikavesi“ sellise vee puhul, mis ei vasta mõiste „allikavesi“ kasutamise tingimustele, siis on Bulgaaria Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/54/EÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta1 artikli 8 lõikest 2, artikli 7 lõike 2 punktist b ja artikli 9 lõike 4 esimese lõigu punktist c;

mõista kohtukulud välja Bulgaaria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/54/EÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta artikli 8 lõikega 2 kehtestatud reegel „üks allikas – üks müüginimetus“ keelab ühest ja samast allikast pärit loodusliku mineraalvee ja allikavee turustamise rohkem kui ühe müüginimetuse all. Lisaks peab vastavalt direktiivi artikli 7 lõike 2 punktile b koostoimes artikli 9 lõike 4 punktiga c olema loodusliku mineraalvee ja allikavee märgistusel kirjas kasutatava allika asukoht ja nimi.

Bulgaaria õigus lubab aga ühest ja samast allikast pärit loodusliku mineraalvee ja allikavee turustamist rohkem kui ühe müüginimetuse all ning samast põhjaveekihist pärit ja ühesuguste omadustega loodusliku mineraalvee ja allikavee turustamist erinevate müüginimetuste all, millega rikutakse direktiivi 2009/54/EÜ artikli 8 lõiget 2. Lisaks ei nõua Bulgaaria õigus, et kohustusliku teabe hulka, mis peab olema loodusliku mineraalvee märgistusel, kuuluks kasutatava allika nimi direktiivi tähenduses, minnes seega vastuollu direktiivi artikli 7 lõike 2 punktiga b. Bulgaaria Vabariik on rikkunud ka kohustusi, mis tulenevad direktiivi artikli 9 lõike 4 punktist c, sest riigisisene õigus lubab märgistusnõuetele mittevastava allikavee turustamist.

Komisjon saatis 2. juulil 2020 Bulgaaria Vabariigile ametliku kirja. 23. septembril 2021 saatis komisjon Bulgaaria Vabariigile põhjendatud arvamuse. Sellele vaatamata ei ole Bulgaaria Vabariik võtnud siiani vastu direktiivi ülevõtmise meetmeid ega nendest komisjonile teatanud.

____________

1 ELT 2009, L 164, lk 45.