Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. ledna 2021 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht - Německo) – Johannes Dietrich (C‑422/19), Norbert Häring (C‑423/19) v. Hessischer Rundfunk

(Spojené věci C-422/19 a C-423/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Hospodářská a měnová politika – Článek 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 písm. c) SFEU – Měnová politika – Výlučná pravomoc Unie – Článek 128 odst. 1 SFEU – Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky – Článek 16 první pododstavec – Pojem ‚zákonné platidlo‘ – Účinky – Povinnost přijímat eurobankovky – Nařízení (ES) č. 974/98 – Možnost členských států stanovit omezení plateb v eurobankovkách – Podmínky – Zemská právní úprava, která vylučuje možnost platby audiovizuálního příspěvku zemské veřejnoprávní vysílací organizaci v hotovosti“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobci: Johannes Dietrich (C‑422/19), Norbert Häring (C‑423/19)

Žalovaná: Hessischer Rundfunk

Výrok

Článek 2 odst. 1 SFEU ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. c), čl. 128 odst. 1 a článkem 133 SFEU, jakož i s čl. 16 prvním pododstavcem třetí větou protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky musí být vykládán v tom smyslu, že nehledě na to, zda Evropská unie jakkoliv vykonala svou výlučnou pravomoc v oblasti měnové politiky pro členské státy, jejichž měnou je euro, tento článek brání tomu, aby členský stát přijal ustanovení, které s ohledem na svůj cíl a obsah vymezuje právní režim statusu eurobankovek jako zákonného platidla. Naproti tomu nebrání tomu, aby členský stát přijal při výkonu vlastní pravomoci, jako je organizace jeho veřejné správy, ustanovení, podle něhož je uvedená správa povinna přijímat úhradu peněžitých závazků, které ukládá, v hotovosti.

Článek 128 odst. 1 třetí věta SFEU, čl. 16 první pododstavec třetí věta protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a čl. 10 druhá věta nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která vylučuje možnost splnit platební povinnost uloženou orgány veřejné moci prostřednictvím eurobankovek, pod podmínkou, že zaprvé účelem ani důsledkem této právní úpravy není vymezit právní režim statusu těchto bankovek jako zákonného platidla, zadruhé tato právní úprava právně ani fakticky nevede ke zrušení uvedených bankovek, a to zejména na základě zpochybnění všeobecné možnosti splnit platební povinnost prostřednictvím takové hotovosti, zatřetí byla přijata z důvodů veřejného zájmu, začtvrté omezením plateb v hotovosti, které je důsledkem této právní úpravy, lze dosáhnout sledovaného cíle veřejného zájmu a zapáté tato právní úprava nepřekračuje meze toho, co je k dosažení uvedeného cíle nezbytné, v tom smyslu, že pro splnění platební povinnosti existují jiné právními předpisy stanovené prostředky.

____________

1 Úř. věst. C 288, 26.8.2019.